14,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiana Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_CNT_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-07
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiana Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka” lub „CNT S.A.”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 roku Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 grudnia 2019 roku o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: "KRS") zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki, dodania w § 8 Statutu Spółki punktów od 65 do 70 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, który to wpis dokonany został w KRS w dniu 23 grudnia 2019 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki o kwotę 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 36.360.000 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony złotych), o której podjęciu CNT S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 1 października 2019 roku.

W wyniku dokonania wyżej wskazanego wpisu w KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 34.000.000 zł (trzydzieści cztery miliony złotych) i dzieli się na 8.500.000 akcji o wartości nominalnej 4 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 8.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzonych zostało 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F CNT S.A., którym odpowiadało 590.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego jest następująca:
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz
- 6.280.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2019 roku (dalej: „NWZ”) kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 2.360.000 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), przelana została na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

Ponadto Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały nr 4 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w ten sposób, że do § 8 dodane zostały nowe punkty od 65) do 70) w następującym brzmieniu:
65) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z,
66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,
67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,
68) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z,
70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z.

Na podstawie uchwały nr 4 NWZ, Rada Nadzorcza CNT S.A. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie ww. zmiany dokonane przez NWZ, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Spółki CNT S.A..pdfTekst jednolity Statutu Spółki CNT S.A..pdf Tekst jednolity Statutu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-07 Joanna Wycisło Prokurent
2020-01-07 Daniel Śpiewak Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.