REKLAMA

CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

2020-12-01 15:57
publikacja
2020-12-01 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-01
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 01.12.2020 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 20.10.2020 r. do 01.12.2020 r. wyniosła 62 886,5 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego z terminem dostawy przypadającym w okresie od 21.10.2020 r. do 31.12.2022 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 23.10.2020 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 16 195,8 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 24.10.2020 r. do 31.12.2021 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną i gazem ziemnym.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-01 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki