43,5500 zł
2,96% 1,2500 zł
Ciech SA (CIE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_CIECH_S.A._za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_CIECH_oraz_CIECH_S.A._za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_CIECH_S.A._za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_Statements_of_CIECH_S.A._for_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_Report_on_activities_of_the_CIECH_Group_and_CIECH_S.A._in_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CIECH_S.A._Independent_Registered_Auditor’_Report_for_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 418 534 2 365 764 566 813 557 345
II. Zysk na działalności operacyjnej 112 279 242 213 26 314 57 062
III. Zysk przed opodatkowaniem 334 013 301 471 78 280 71 023
IV. Zysk netto za okres 270 612 243 907 63 421 57 462
V. Inne całkowite dochody netto (4 508) 8 355 (1 057) 1 968
VI. Całkowite dochody ogółem 266 104 252 262 62 365 59 430
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 64 232 300 288 15 054 70 744
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (268 087) (131 486) (62 829) (30 977)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (116 765) (137 479) (27 365) (32 388)
X. Przepływy pieniężne netto razem (320 620) 31 323 (75 140) 7 379
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,13 4,63 1,20 1,09
XII. Aktywa razem 3 927 454 3 652 664 913 362 875 749
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 393 685 1 172 446 324 113 281 101
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 131 068 931 190 263 039 223 259
XV. Kapitał własny razem 1 402 701 1 549 028 326 210 371 389
XVI. Kapitał akcyjny 287 614 287 614 66 887 68 957


Dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XIV - XX)
prezentowane są na dzień 31.12.2018 roku oraz na dzień 31.12.2017 roku.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po
średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy przez NBP, który na
dzień 31.12.2018 roku wyniósł 4,3000 PLN, na dzień 31.12.2017 roku
4,1709 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od stycznia do
grudnia. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 4,2669
PLN, a dla danych porównywalnych 4,2447 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2018 rok.pdfSprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania CIECH S.A. za 2018 rok.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania CIECH S.A. za 2018 rok.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania CIECH S.A. za 2018 rok
Financial Statements of CIECH S.A. for 2018.pdfFinancial Statements of CIECH S.A. for 2018.pdf Financial Statements of CIECH S.A. for 2018
Management Board Report on activities of the CIECH Group and CIECH S.A. in 2018.pdfManagement Board Report on activities of the CIECH Group and CIECH S.A. in 2018.pdf Management Board Report on activities of the CIECH Group and CIECH S.A. in 2018
CIECH S.A._Independent Registered Auditor’ Report for 2018.pdfCIECH S.A._Independent Registered Auditor’ Report for 2018.pdf CIECH S.A._Independent Registered Auditor’ Report for 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-26 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2019-03-26 Artur Osuchowski Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2019-03-26 Mirosław Skowron Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-26 Katarzyna Rybacka Główny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.