REKLAMA

CIECH: wyniki finansowe

2016-05-12 06:03
publikacja
2016-05-12 06:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_CIECH_za_I_kwartal_2016_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-05-12
CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 62
(ulica) (numer)
022 639 11 00 022 639 14 51
(telefon) (fax)
ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 826 469 817 359 189 736 197 006
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 150 453 117 132 34 540 28 232
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 132 142 69 805 30 336 16 825
IV. Zysk/(strata) netto za okres 102 238 53 223 23 471 12 828
V. Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 102 068 52 209 23 432 12 584
VI. Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 170 1 014 39 244
VII. Inne całkowite dochody 1 550 30 371 356 7 320
VIII. Całkowite dochody ogółem 103 788 83 594 23 827 20 148
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 65 796 144 356 15 105 34 794
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (134 550) (114 679) (30 889) (27 641)
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 842) (40 666) (423) (9 802)
XII. Przepływy pieniężne netto razem (70 596) (10 989) (16 207) (2 649)
XIII. Aktywa razem 4 029 008 3 910 273 943 916 917 581
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 841 254 1 802 311 431 369 422 929
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 742 462 766 458 173 944 179 856
XVI. Kapitał własny razem 1 445 292 1 341 504 338 603 314 796
XVII. Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 1 449 090 1 345 576 339 493 315 752
XVIII. Udziały niekontrolujące (3 798) (4 072) (890) (956)
XIX. Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 382 67 491
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,94 0,99 0,44 0,24
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 529 928 485 469 121 658 117 011
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 713 85 300 16 923 20 560
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 397 79 409 13 636 19 140
XXIV. Zysk (strata) netto razem 49 165 62 480 11 287 15 059
XXV. Inne całkowite dochody (2 479) 3 339 (569) 805
XXVI. Całkowite dochody ogółem 46 686 65 819 10 718 15 864
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (31 106) 124 800 (7 141) 30 080
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73 447) (127 560) (16 861) (30 745)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 740 8 309 3 613 2 003
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem (88 813) 5 549 (20 389) 1 338
XXXI. Aktywa razem 3 344 372 3 227 761 783 519 757 424
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 570 126 1 537 113 367 849 360 698
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 430 337 393 425 100 819 92 321
XXXIV. Kapitał własny razem 1 343 909 1 297 223 314 851 304 405
XXXV. Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 382 67 491


Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
(punkty XIII - XIX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(punkty XXXI - XXXV) prezentowane są na dzień 31.03.2016 roku oraz na
dzień 31.12.2015 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy
przez NBP, który na dzień 31.03.2016 roku wyniósł 4,2684 PLN, na dzień
31.12.2015 roku 4,2615 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków
lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały
na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od
stycznia do marca. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to
kurs 4,3559 PLN, a dla danych porównywalnych 4,1489 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za I kwartał 2016 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za I kwartał 2016 roku.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za I kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-12 Maciej Tybura Prezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2016-05-12 Artur Osuchowski Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2016-05-12 Artur Król Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2016-05-12 Katarzyna Rybacka Główny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki