REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro

2022-08-29 00:40
publikacja
2022-08-29 00:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-29
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku po południu , Spółka Zależna CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi dokonała przewalutowania na walutę Euro części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w polskim złotym w kwocie 67 144 212,85 PLN. Kwota zadłużenia po dokonaniu przewalutowania wynosi na dzień przekazania raportu 14 222 455,59 EUR. Spółka ustanowi dodatkowe zabezpieczenie na kwotę 10 mln zł w postaci hipoteki umownej na nieruchomości objętej KW nr LD1M/00046431/8. Wszystkie pozostałe postanowienia aneksowanych Umów, które zostały objęte przewalutowaniem, o których Emitent informował w Raportach bieżących ESPI: nr 6/2020 z dnia 07.02.2020, nr 59/2017 z dnia 28.12.2017, nr 15/2019 z dnia 08.06.2019, nr 12/2018 z dnia 29.06.2018 w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartych Umów, nie uległy zmianom na skutek zawartych aneksów i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów kredytowych.
Dokonana transakcja przez CFI Sp. z o.o. została podyktowana dostosowaniem osiąganych przez podmiot przychodów w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne platformy sprzedażowe świadczonych usług indeksowanych w Euro. Transakcja przewalutowania ma na celu w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć bieżące ryzyko walutowe działalności operacyjnej - segmentu hotelowego świadczonych usług - z uwagi na kształtowanie cen usług hotelarskich w oparciu o walutę bazową Euro stanowiącą podstawę własnych oraz zewnętrznych systemów rezerwacyjnych, którymi zarządza CFI Sp. z o.o. podobnie jak inne krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe. Narzucenie w raportowanej Spółce zależnej rygoru ustanawiania ceny przychodów od realnej i możliwej do wyliczenia bazy w Euro (oficjalnej waluty dla 19 krajów UE) oraz przyjmowania należności także w Euro jest konsekwencją długoterminowej polityki dostosowania przychodów do spodziewanego wprowadzenia euro w Polsce co wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego oraz stabilnej polityki walutowej. Art. 128 ust. 1 TFUE bowiem stanowi, że banknoty euro są legalnym środkiem płatniczym, , a art. 11 rozporządzenia WE/974/98 stanowi to samo w odniesieniu do monet euro.
Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę.
Raportowana Spółka zależna podobnie jak inne Spółki z Grupy Kapitałowej CFI w szczególności działające w branży hotelarskiej prowadzą dalsze negocjacje w celu dokonania przewalutowania pozostałych kredytów na walutę bazową finansowania w Euro.
podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Currency conversion by the subsidiary CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp.z
o.o. some of the investment loans taken out at the Bank in PLN for a
loan denominated in EUR.Management Board of CFI Holding S.A.
(hereinafter referred to as: "Issuer", "Company") with its registered
office in Wrocław, announces to the public that on August 26, 2022 in
the afternoon, the Subsidiary CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI
sp. z o.o.) with its registered office in Łódź, converted some of the
investment loans taken out at Bank Ochrony Środowiska S.A. into a loan
denominated in Euro (EUR). in Polish zloty in the amount of PLN 67 144
212.85. The amount of debt after the conversion is EUR 14,222,455.59 as
at the date of submitting the report. The company will establish an
additional security for the amount of PLN 10 million in the form of a
contractual mortgage on the property covered by KW No. LD1M /
00046431/8. All other provisions of the annexed Agreements that were
subject to currency conversion, about which the Issuer informed in the
ESPI Current Reports: No. 6/2020 of 07/02/2020, No. 59/2017 of
28/12/2017, No. 15/2019 of 08/06/2019, 12/2018 of 29/06/2018, including
the security of the Bank's claims under the Agreements concluded, did
not change as a result of the concluded annexes and do not differ from
the provisions commonly used for this type of loan agreements.The
transaction made by CFI Sp. z o.o. was dictated by the adjustment of the
revenues achieved by the entity on the basis of internal and external
sales platforms for the provided services indexed in Euro. The currency
conversion transaction is aimed at limiting the current currency risk of
operating activities - the hotel segment of the services provided - in
the long run, due to the pricing of hotel services based on the base
currency Euro, which is the basis for own and external booking systems
managed by CFI Sp. z o.o. like other national and international hotel
chains. The imposition in the reporting subsidiary of the rigor of
establishing the price of revenues on the real and calculable base in
Euro (the official currency for 19 EU countries) and accepting
receivables also in Euro is a consequence of the long-term policy of
adjusting revenues to the expected introduction of the euro in Poland,
which results from the obligations arising from the Treaty of Athens and
a stable monetary policy. Art. 128 sec. 1 TFEU states that euro
banknotes are legal tender, and art. 11 of Regulation EC / 974/98 is the
same for euro coins.The interest rate on the loans was determined on
an arm's length basis based on the EURIBOR rate increased by a margin.The
reported subsidiary, like other companies from the CFI Capital Group, in
particular operating in the hotel industry, conduct further negotiations
in order to convert the remaining loans into the base currency of the
financing in Euro.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki