REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

CFI HOLDING S.A.: Powołanie osoby nadzorującej.

2022-05-06 22:25
publikacja
2022-05-06 22:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Pana_Henryka_Tadeusza_Czarneckiego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. (zwana dalej: "Spółka, "Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ("Rozporządzenie"), przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z § 12 pkt 4a Statutu Spółki, w dniu 6 maja 2022 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej - Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego - celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z rezygnacją Pana Marka Kownackiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2022.

Pan Henryk Tadeusz Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, a ponadto nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej dla Emitenta osobie prawnej jako członek organu.

Nowo powołany członek Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Henryk Tadeusz Czarnecki spełnia kryteria niezależności określone art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również wymogi dla członków komitetu audytu, określone art. 129 ust. 5 wskazanej ustawy.

Informacja o karierze zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
CV Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego.pdfCV Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego.pdf Informacja o karierze zawodowej Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki