REKLAMA
PIT 2023

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millennium S.A.

2023-09-01 12:37
publikacja
2023-09-01 12:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 01.09.2023 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą została zawarta umowa o kredyt obrotowy (dalej: Umowa).
Kredyt zostaje udzielony na kwotę 15.000.000,00 PLN na okres od 01.09.2023 r. do 30.08.2024 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest, co do zasady, na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku.
Strony ustaliły następujące zabezpieczenia spłaty kredytu:
1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 24.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżono, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 27.08.2027 r.;
2) gwarancja kryzysowa w kwocie 12.000.000,00 PLN z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania, tj. do dnia 27.11.2024 r. udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu.
Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Na dzień przekazania niniejszego raportu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem zawarta jest jeszcze umowa z dnia 25.03.2013 r. o linię wieloproduktową, ostatnio zmieniona aneksem z dnia 16.01.2023 r., który przedłużył globalny limit przyznany Spółce w kwocie 27.000.000,00 zł do 16.01.2024 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-01 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2023-09-01 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki