REKLAMA
PIT 2023

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy najmu z Andersia Retail sp. z o.o.

2023-10-05 11:11
publikacja
2023-10-05 11:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-05
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie umowy najmu z Andersia Retail sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 05.10.2023 r. pomiędzy Spółką jako Najemcą a Andersia Retails sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Wynajmującym zawarta została umowa najmu na potrzeby Oddziału ENEL-MED lokalu (wraz z miejscami parkingowymi), który powstanie w budynku, który Wynajmujący ma zamiar wybudować na działce przy Placu Władysława Andersa w Poznaniu.
Umowa została zawarta na czas określony i weszła w życie z datą jej podpisania przez ostatnią ze stron, natomiast okres najmu wynosi 10 lat od dnia 7 stycznia 2026 r.
Na mocy podpisanej umowy Spółka zobowiązana będzie do zapłaty czynszu najmu (w tym czynszu podstawowego, opłat za miejsca parkingowe i opłat za logo) - określonego w EUR - i opłat eksploatacyjnych - określonych w PLN - oraz opłat za media. Płatność zobowiązania wyrażonego w euro zostanie dokonana po przeliczeniu jego kwoty na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu wymiany pomiędzy EUR a PLN ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury. Indeksacja stawek czynszu najmu będzie dokonywana każdego roku na dzień 1 stycznia o procent równy Wskaźnikowi Wzrostu Cen Unii Monetarnej (Monetary Union Index of Consumer Prices) za okres od 1 stycznia poprzedniego roku kalendarzowego (MUICP Indeks). Jeśli MUICP nie zostanie podwyższony w ciągu danego roku lub obniży się, wówczas czynsz za dany rok najmu pozostanie niezmieniony. Dostosowanie czynszu według MUICP nie będzie prowadzić do obniżki czynszu. Pierwsza indeksacja będzie miała miejsce 1 stycznia 2027 r. Opłaty eksploatacyjne będą płacone przez Spółkę miesięcznie, a rozliczane raz w roku.
Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z Umowy wyniesie około 17 292 228,99 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 3 364 200,00 zł oraz suma około 3 008 018,70 euro. Łączna wartość zobowiązań została przeliczona według kursu średniego z dnia 04.10.2023 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy przewidziane zostały:
1. nieodwołalna, bezwarunkowa, nieograniczona w kwestii dokonywania cesji praw z niej wynikających, płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa, obowiązująca przez cały okres najmu i trzy miesiące, w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu podstawowego, trzymiesięcznych opłat parkingowych oraz trzymiesięcznych płatności na poczet opłat eksploatacyjnych
2. lub kaucja pieniężna ustanowiona na rzecz Wynajmującego na okres najmu i trzy miesiące na kwotę wskazaną w pkt 1. powyżej,
3. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego odnośnie do obowiązku zwrotu przedmiotu najmu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-05 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki