REKLAMA

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka

2019-12-17 12:56
publikacja
2019-12-17 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o przedłużeniu na kolejny okres umowy najmu z dnia 22.04.2011 r. zawartej pomiędzy Spółką jako najemcą a Centrum Zana spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową Witosa jako wynajmującym. Przedmiotem ww. umowy najmu jest najem powierzchni na potrzeby Oddziału Grunwaldzka położonego w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej. Aneks został podpisany w dniu dzisiejszym.

Na mocy podpisanego aneksu okres najmu został przedłużony do dnia 29.09.2031 r.

Na mocy podpisanego aneksu Spółka zobowiązana będzie do zapłaty czynszu najmu (określonego w EUR) oraz opłat eksploatacyjnych i opłat za media (określonych w PLN). Płatność zobowiązania wyrażonego w euro zostanie dokonana po przeliczeniu jego kwoty na złote polskie przy zastosowaniu kursu sprzedaży euro NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury (tabela NBP z dnia poprzedniego). Stawka czynszu najmu podlega waloryzacji na podstawie Indeksu Cen Konsumpcyjnych Unii Walutowej MUICP publikowanego przez Eurostat za poprzedni rok kalendarzowy. Opłaty eksploatacyjne będą waloryzowane na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
W aneksie do umowy najmu strony postanowiły wyłączyć możliwość wypowiedzenia przez Wynajmującego stawki Czynszu lub innych opłat w trybie art. 685(1) Kodeksu cywilnego.

Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wyniesie około 14.580.526,76 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 4 240 655,23 zł oraz suma około 2.426.915.04 euro. Łączna wartość aneksu została przeliczona według kursu średniego z dnia 17.12.2019 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Inne postanowienia nie odbierają od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki