REKLAMA

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 czerwca 2021 r.

2021-05-06 08:25
publikacja
2021-05-06 08:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_Centrum_Medyczne_ENEL-MED_S.A_na_dzien_07.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku;
6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2020;
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2020;
10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2020;
11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020;
12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020;
13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Annie Marii Rozwadowskiej,
- Annie Piszcz,
- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
15) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;
16) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję;
17) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
18) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;
19) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki;
20) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
21) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją na temat planowanych zmian Statutu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A na dzień 07.06.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A na dzień 07.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A na dzień 07.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki