CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku

2019-05-22 14:22
publikacja
2019-05-22 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_na_dzien_18.06.2019_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.
Porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2018;
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2018;
10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2018;
11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2018;
12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,
- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Annie Marii Rozwadowskiej,
- Annie Piszcz,
- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 18.06.2019 r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 18.06.2019 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na 18.06.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2019-05-22 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki