REKLAMA

CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego

2021-04-17 17:09
publikacja
2021-04-17 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Finansowego S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka otrzymała pozytywną decyzję Poznańskiego Banku Spółdzielczego („Bank”) w zakresie przyznania Emitentowi kredytu obrotowego.
Zgodnie z postanowieniami decyzji kredytowej:
1) kwota kredytu wyniesie 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych);
2) kwota kredytu będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych;
3) termin udostępnienia kredytu - do dnia 31 marca 2024 roku;
4) spłata kredytu następować będzie w 35 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.
Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej wydanej przez Bank, kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj.:
1. poprzez przelew wierzytelności z warunkiem zawieszającym, dotyczący wierzytelności przysługujących Centrum Finansowemu SA względem dłużników, określonych w pakietach wierzytelności, o łącznej wartości godziwej stanowiącej nie mniej niż 150% pozostającej do spłaty kwoty kredytu;
2. poprzez wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco;
3. poprzez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki, otwartym w Banku;
4. poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 5.550.000,00 zł, z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31.03.2027 r, na rzecz Banku.

Pozostałe postanowienia decyzji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.
O podpisaniu umowy kredytowej Spółka poinformuje w trybie oddzielnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-17 Piotr Szynalski Prezes Zarządu
2021-04-17 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki