REKLAMA

CELON PHARMA S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Celon Pharma S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za rok 2021

2022-07-08 15:38
publikacja
2022-07-08 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-08
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Celon Pharma S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, przeprowadzonej w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, przyznanych tym osobom w ramach Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki za rok 2021.

Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki na lata 2021-2030 zostały przyjęte uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r., a emisja akcji serii C nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 7/2021 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki”.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii C obejmowane były przez osoby uprawnione w wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A przyznanych tym osobom za rok 2021 w ramach przyjętych w Spółce Programów Motywacyjnych.
Przydział przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki 30.000 warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym miał miejsce w dniu 2 listopada 2021 r., a przydział przez Zarząd Spółki kolejnych 5.000 warrantów subskrypcyjnych serii A kolejnym osobom uprawnionym, miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2022 r.
Zgodnie z Regulaminami Programów Motywacyjnych wynikające z warrantów serii A uprawnienia do objęcia akcji serii C były ważne do dnia 16 lutego 2031 r., przy czym wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii C w okresie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 8 czerwca 2022 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:
Przyznanie akcji osobom uprawnionym, o którym mowa w art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, miało miejsce w dniach 11 marca 2022 r. (30.000 akcji) i 27 czerwca 2022 r. (5.000 akcji).

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Łącznie 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii C w łącznej liczbie 35.000 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione objęły łącznie 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje zwykłe na okaziciela serii C były obejmowane po cenie 0,10 zł każda.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za 2021 rok złożyło 5 osób.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały objęte przez 5 osób.

10) Nazwa (firma) subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
3.500 zł

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Spółka nie poniosła kosztów, które zostałyby zaliczone do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty .

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Nie dotyczy.

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-08 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki