REKLAMA

CELON PHARMA S.A.: Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

2022-12-01 20:34
publikacja
2022-12-01 20:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „CardioCAPS - Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja w sprawie zakwalifikowania Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 24/2022 w dniu 8 listopada 2022 r.

Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu wynosi 19,6 mln zł. Na warunkach określonych w Umowie, Agencja przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i badań podstawowych (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE -L 187/1 z dn. 26 czerwca 2014 r. ze zm.) w kwocie nie przekraczającej 12,1 mln, co stanowi 61,7% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach.

Realizacja projektu jest przewidziana do końca czerwca 2025.

Celem Projektu jest opracowanie nowych produktów generycznych w obszarze chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności wykonanie klinicznych badań równoważności biologicznej i wdrożenie w produkcji własnej kompleksowego portfela trzech leków przeciwzakrzepowych nowej generacji, zawierających trzy różne substancje czynne, każdą w szerokim zakresie dawek. Projekt docelowo umożliwi poszerzenie portoflio leków Spółki w obszarze chorób sercowo-naczyniowych. Umowa stanowi w szczególności, iż całość praw majątkowych autorskich, prawa pokrewne i prawa zależne do utworów użytych w ramach Projektu, a także prawa do wyników prac rozwojowych będących rezultatem Projektu muszą przysługiwać Beneficjentowi.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku komercjalizacji poprzez wdrożenie przez Beneficjenta produkcji seryjnej we własnej działalności gospodarczej, Beneficjent zobowiązuje się do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu minimum dwóch serii produktu leczniczego, w terminie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku całkowitego braku komercjalizacji w terminie 3 lat od zakończenia Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości dofinasowania wraz z odsetkami. Spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji produktów rozwijanych w ramach projektów na podstawie aktualnej wiedzy i przeprowadzonej analizy czystości patentowej. Wdrożenie portfela produktów - będącego wynikiem realizacji projektu - pozwoli na znaczące zwiększenie przychodu Celon Pharma w segmencie generycznym już w 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-01 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki