CDRL S.A.: wyniki finansowe

2020-03-27 07:28
publikacja
2020-03-27 07:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_CDRL_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CDRL_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_GK_CDRL_Oswiadczenie_nt.informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Spolki_dominujacej_SSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDRL_BSSF2019_MSSF_SzB_PL_emitent_FINAL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_-_raport_roczny-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 514121 251271 119514 58888
II. Zysk z działalności operacyjnej 24303 29007 5650 6798
III. Zysk brutto 14962 29197 3478 6843
IV. Zysk netto 11509 23398 2675 5484
V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12651 23398 2941 5484
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33615 28814 7814 6753
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2444 -40735 -568 -9547
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -29981 -329 -6969 -77
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1175 -11234 273 -2633
X. Aktywa razem 357388 187583 83924 43624
XI. Zobowiązania długoterminowe 94419 26964 22172 6271
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 154547 65728 36291 15285
XIII. Kapitał własny ogółem 108422 94891 25460 22068
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej 102543 94891 24080 22068
XV. Kapitał podstawowy 3027 3027 711 704
XVI. Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0
XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,09 3,86 0,49 0,91
XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,09 3,86 0,49 0,91
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 17,91 15,67 4,21 3,64
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 17,91 15,67 4,21 3,64


Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji bilansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji
bilansowej zostały przeliczone po kursie 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2019r.) oraz 4,3 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018r.), które to
ogłoszone zostały przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje
sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019r.) oraz
4,2669 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018r.), które są średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego
miesiąca objętego danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK CDRL za 2019 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK CDRL za 2019 rok.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu GK CDRL za 2019 rok.pdfSprawozdanie Zarządu GK CDRL za 2019 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej CDRL za 2019 rok
2019_GK CDRL Oświadczenie nt.informacji niefinansowych.pdf2019_GK CDRL Oświadczenie nt.informacji niefinansowych.pdf Oświadczenie Grupy Kapitałowej CDRL nt.danych niefinansowych_2019
Oświadczenie Zarządu Spółki dominującej SSF 2019.pdfOświadczenie Zarządu Spółki dominującej SSF 2019.pdf Oświadczenie Zarządu_Grupa Kapitałowa CDRL_2019
List do akcjonariuszy_2019.pdfList do akcjonariuszy_2019.pdf Pismo Zarządu do Akcjonariuszy_2019
CDRL BSSF2019 MSSF SzB PL emitent FINAL-sig.pdfCDRL BSSF2019 MSSF SzB PL emitent FINAL-sig.pdf Sprawozadnie z badania biegłego rewidenta_Grupa Kapitałowa CDRL_2019
Oświadczenia RN - raport roczny-2019.pdfOświadczenia RN - raport roczny-2019.pdf Oświadczenia i ocena Rady Nadzorczej_Grupa Kapitałowa CDRL_2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2020-03-27 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Kaila Wojciechowska Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki