REKLAMA

CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych

2020-09-18 23:19
publikacja
2020-09-18 23:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL.DO_RB_20_2020_zestawienie_transakcji_14-18.09.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 14 września 2020 roku nabył 68 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 809,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00112 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00075 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 17 września 2020 roku nabył 98 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1176,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00162 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00108 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 18 września 2020 roku nabył 34 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 408,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00056 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00038 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 14 do 18 września 2020 r. wynosi 200 akcji, które stanowią 0,00330 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00221 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 18 września 2020r. wynosi 23378 akcje, które stanowią 0.38612.% kapitału zakładowego Spółki oraz 0.25806 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 14 do 18 września 2020 roku.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ.DO RB 20_2020 zestawienie transakcji 14-18.09.2020.pdfZAŁ.DO RB 20_2020 zestawienie transakcji 14-18.09.2020.pdf Zestawienie transakcji za okres od 14.09.2020 do 18.09.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki