26,30 zł
2,33% 0,60 zł
CDRL S.A. (CDL)

Informacja poufna o istotnym błędzie w raporcie okresowym za I kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 15 maja 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-08
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Informacja poufna o istotnym błędzie w raporcie okresowym za I kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 15 maja 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ponowną analizą danych finansowych, w dniu 7 czerwca 2018 r. powziął wiadomość, że skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku opublikowane w dniu 15 maja 2018, zawiera błędy o charakterze rachunkowym, które wpłynęły w istotny sposób na zmianę poszczególnych pozycji zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a mianowicie:

1. W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 15 błędnie obliczono korektę konsolidacyjną, zawierającą pozycje, których dotyczy MSSF 15 - błędnie zostały wykazane wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Błąd spowodował zaniżenie zysku na sprzedaży o 708 tys. PLN w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu jednostkowym. Błąd ten wpłynął również na wartość zapasów oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.
2. W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 9 zawyżono w SF za 1kw2018 wartość wyniku z lat ubiegłych o kwotę 505 tys. zł. w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz o kwotę 531 tys. w sprawozdaniu jednostkowym i jednocześnie zawyżono wartość pozostałych kosztów operacyjnych odpowiednio o te kwoty, co skutkowało obniżeniem wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 .
3. W sprawozdaniu skonsolidowanym błędnie zaklasyfikowano pożyczkę w kwocie 700 tys. zł do należności długoterminowych. W korekcie sprawozdania została poprawnie wykazana jako należność krótkoterminowa.


Wyżej wymienione błędy wpłynęły na skonsolidowany oraz jednostkowy wynik finansowy netto w raportowanym okresie oraz na pozostałe elementy sprawozdania finansowego, takie jak: rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, prezentację segmentów działalności oraz analizę wskaźnikową.

W wyniku prawidłowego zastosowania MSSF 15 nastąpiło zwiększenie zysku na sprzedaży o 708 tys. PLN w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu jednostkowym.
W wyniku prawidłowego zastosowania MSSF 9 wynik finansowy z lat ubiegłych w SF za 1kw2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 505 tys. zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz o kwotę 531 tys. zł w sprawozdaniu jednostkowym, co skutkowało zwiększeniem wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
Prawidłowe zastosowanie standardu MSSF 9 miało również wpływ na poniższe wartości sprawozdania:
- w sprawozdaniu skonsolidowanym za okres 01.01-31.03.2018 – nastąpiło obniżenie wyniku z lat ubiegłych, przy jednoczesnym podwyższeniu wyniku finansowego o kwotę 505 tys. zł,
- w sprawozdaniu jednostkowym za okres 01.01.-31.03.2018 – nastąpiło obniżenie wyniku z lat ubiegłych o wartość 430 tys. zł, przy jednoczesnym podwyższeniu wyniku finansowego o kwotę 531 tys. zł i podwyższeniu wartości aktywa odroczonego o kwotę 101 tys. zł.


Po dokonanej korekcie skonsolidowany wynik finansowy netto zwiększył się o 1093 tys. zł i wynosi 782 tys. zł, a nie jak wcześniej wykazano: -311 tys. zł.
Po dokonanej korekcie jednostkowy wynik finansowy netto zwiększył się o 1139 tys. zł. i wynosi 3426 tys. zł, a nie jak wcześniej wykazano: 2287 tys. zł.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na jej prawdopodobny wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.
Mając na uwadze powyższe omyłki, Zarząd CDRL S.A. dokona niezwłocznej korekty skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, zamieszczając w nim prawidłowe dane.
Raport bieżący w sprawie korekty oraz skorygowane skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku zostanie podane do wiadomości publicznej w odrębnych komunikatach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-08 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2018-06-08 Tomasz Ptzybyła V-ce Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl