REKLAMA

CDPROJEKT: CD Projekt Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

2022-06-29 12:31
publikacja
2022-06-29 12:31
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. CD Projekt Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021


POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka dokłada starań, aby umożliwić inwestorom równy dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących bieżącej działalności biznesowej Spółki za pośrednictwem raportów bieżących i okresowych, a także aktywnej komunikacji skierowanej do inwestorów indywidualnych, analityków domów maklerskich i zarządzających funduszami. Obecność Spółki w Internecie to ważny element aktywnej komunikacji z interesariuszami. Materiały publikowane na korporacyjnej stronie internetowej dostępne są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do informacji zarówno krajowym, jak i zagranicznym inwestorom. Spółka zapewnia dostęp do publikowanych informacji także poprzez prowadzoną na bieżąco komunikację mailową i telefoniczną, profile w mediach społecznościowych, tele- i wideokonferencje z przedstawicielami polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, dziennikarzy oraz analityków oraz czaty skierowane do inwestorów indywidualnych w związku z publikacją wyników finansowych. Komunikacja z inwestorami dotyczy m.in. wyników Grupy i planów związanych z najnowszymi produkcjami oraz komentarze wideo Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych omawiające wyniki finansowe Grupy i jej główne osiągnięcia w danym okresie sprawozdawczym. Na swojej stronie internetowej Spółka umożliwia również zainteresowanym osobom subskrypcję newsletteru IR, dzięki czemu na bieżąco otrzymuje informacje o najważniejszych wydarzeniach biznesowych związanych z działalnością Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka dąży do publikacji wyników finansowych zawartych w raportach okresowych w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego i uzyskaniu wiarygodnych informacji o wysokości tantiem należnych od licencjobiorców odnoszących się do sprzedaży w trakcie okresu sprawozdawczego. Jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest możliwa publikacja wyników zgodnie z cyklem sprawozdawczym Spółki, wówczas Spółka dążyć będzie do przekazania do publicznej wiadomości informacji o szacunkowych wynikach.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej nie zostały uwzględnione bezpośrednio kwestie obejmujące zagadnienia środowiskowe, w tym mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Niemniej, w 2022 r. Spółka po raz pierwszy publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT, w którym obejmuje za cel przyjęcie Strategii ESG. Ponadto, w 2021 r. Spółka rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, na który składać się będzie m.in. przyjęcie i ogłoszenie Polityki środowiskowej dla Grupy CD PROJEKT. W ramach wdrażanego systemu, Spółka przeprowadzać będzie weryfikację i ocenę wyników środowiskowych prowadzonej działalności w oparciu o mierzalne cele. W 2021 r. Spółka rozpoczęła także obliczanie śladu węglowego, zgodnie z wymogami GHG Protocol w zakresie 1 (emisje bezpośrednie ze spalania paliw i emisje czynników chłodniczych) oraz w zakresie 2 (pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania energii elektrycznej i cieplnej). Spółka zamierza w 2022 r. obliczyć ślad węglowy w zakresie 3 zgodnie z wymogami GHG Protocol oraz określić cel redukcyjny emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, Spółka realizuje liczne inwestycje prośrodowiskowe, których celem jest zminimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko oraz podejmuje działania mające na celu zwiększanie świadomości ekologicznej członków zespołu, poprzez stałe zaangażowanie w działanie na rzecz środowiska i klimatu. Ograniczenie wpływu działalności Spółki na środowisko poprzez m.in. wdrażanie kolejnych proekologicznych rozwiązań jest procesem długotrwałym, niemniej stanowi jeden z priorytetów Spółki na kolejne lata w zakresie działalności niefinansowej.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, kwestie spraw społecznych i pracowniczych zostały częściowo uwzględnione. Niemniej, w 2022 r. Spółka po raz pierwszy publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT, w którym obejmuje za cel przyjęcie Strategii ESG. Działania odnoszące się do równouprawnienia, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, różnorodności i inkluzji, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz relacji z klientami, stanowią ważny element deklarowanych przez Spółkę wartości. Każda decyzja odnosząca się do zatrudnienia czy oceny pracy jest podejmowana na podstawie obiektywnych kryteriów (w tym kompetencji, kwalifikacji i osiąganych wyników). Zgodnie z przyjętą w marcu 2021 r. aktualizacją strategii biznesowej, Spółka wprowadza zmiany związane z metodami zarządzania zespołem i podejmuje inicjatywy mające na celu zwiększenie komfortu pracy. Spółka realizuje liczne projekty mające na celu zapewnienie należytych warunków pracy, odnoszące się zarówno do poprawy warunków wynagrodzenia w oparciu o rynkowe standardy, zdrowia psychicznego członków zespołu jak i szkoleń obejmujących wiedzę, narzędzia i praktyki reagowania na niewłaściwe zachowania. Efektywne zarządzanie kwestiami społecznymi stanowi długotrwały proces wdrażania odpowiednich rozwiązań, niemniej dalszy rozwój dotychczas podjętych działań w tym zakresie stanowi jeden z priorytetów Spółki na kolejne lata w zakresie działalności niefinansowej.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej nie zostały uwzględnione bezpośrednio kwestie obejmujące zagadnienia środowiskowe w związku z czym Spółka nie zamieściła na swojej stronie internetowej informacji na temat założeń posiadanej w tym zakresie strategii i celów. Niemniej, Spółka uznaje kwestie środowiskowe za istotne, dlatego też uwzględnia powyższe czynniki w bieżącej działalności biznesowej oraz w 2022 r. obejmuje za cel przyjęcie Strategii ESG. W ramach ww. Strategii Spółka planuje przedstawić mierzalne cele długoterminowe w priorytetowych niefinansowych obszarach działalności Spółki. Spółka nie zamieściła dotychczas na swojej stronie internetowej informacji na temat wskaźnika równości wynagrodzeń. Niemniej, kwestie równości wynagrodzeń traktowane są w Spółce jako istotne i w 2021 r. Spółka rozpoczęła stosowanie systemu porównawczego w zakresie oferowanych wynagrodzeń do danych rynkowych wynikających z niezależnych raportów płacowych w celu zwiększenia obiektywizacji wysokości wynagrodzeń członków zespołu. Przyjęty przez Spółkę system wyznaczania rynkowego poziomu wynagrodzeń bazuje na kompetencjach i uniezależniony jest od czynników i kryteriów niemerytorycznych, w tym m.in. od płeci. Ponadto,w 2022 r. Spółka po raz pierwszy publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT, w którym m.in. przedstawia wskaźnik względności płac (Compa Ratio) obrazujący poziom względności płac kobiet i mężczyzn w CD PROJEKT S.A. oraz obejmuje za cel na 2022 r. przyjęcie Strategii ESG dla Spółki. W ramach ww. Strategii Spółka planuje przedstawić mierzalne cele długoterminowe w priorytetowych niefinansowych obszarach działalności Spółki.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej nie zostały uwzględnione bezpośrednio kwestie obejmujące zagadnienia środowiskowe w związku z czym Spółka nie zamieściła na swojej stronie internetowej informacji na temat założeń posiadanej w tym zakresie strategii i celów. Niemniej, Spółka uznaje kwestie środowiskowe za istotne, dlatego też uwzględnia powyższe czynniki w bieżącej działalności biznesowej oraz w 2022 r. obejmuje za cel przyjęcie Strategii ESG. W ramach ww. Strategii Spółka planuje przedstawić mierzalne cele długoterminowe w priorytetowych niefinansowych obszarach działalności Spółki.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zamieściła dotychczas na swojej stronie internetowej informacji na temat wskaźnika równości wynagrodzeń. Niemniej, kwestie równości wynagrodzeń traktowane są w Spółce jako istotne i w 2021 r. Spółka rozpoczęła stosowanie systemu porównawczego w zakresie oferowanych wynagrodzeń do danych rynkowych wynikających z niezależnych raportów płacowych w celu zwiększenia obiektywizacji wysokości wynagrodzeń członków zespołu. Przyjęty przez Spółkę system wyznaczania rynkowego poziomu wynagrodzeń bazuje na kompetencjach i uniezależniony jest od czynników i kryteriów niemerytorycznych, w tym m.in. od płeci. Ponadto,w 2022 r. Spółka po raz pierwszy publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT, w którym m.in. przedstawia wskaźnik względności płac (Compa Ratio) obrazujący poziom względności płac kobiet i mężczyzn w CD PROJEKT S.A. oraz obejmuje za cel na 2022 r. przyjęcie Strategii ESG dla Spółki. W ramach ww. Strategii Spółka planuje przedstawić mierzalne cele długoterminowe w priorytetowych niefinansowych obszarach działalności Spółki.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka bierze udział w wybranych inicjatywach charytatywnych. Wszystkie wspierane przez Spółkę cele i akcje podejmowane są w ramach oddolnych inicjatyw, aktualnego zapotrzebowania, przy jednoczesnym kierowaniu się ich dopasowaniem do kultury firmowej i na podstawie przyjętych regulacji wewnętrznych. W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2021 r. udostępniane są informacje o akcjach charytatywnych, które zostały wsparte finansowo przez Spółkę wraz z informacją o wysokości darowizn przekazanych odpowiednim instytucjom charytatywnym.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach aktywnej komunikacji skierowanej do akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów, Spółka w związku publikacją wyników finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) organizuje tele- i wideokonferencje oraz czaty z udziałem członków Zarządu, na których przedstawiciele Zarządu udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. wyników Grupy Kapitałowej Spółki, przyjętej strategii, a także planów produkcyjnych Spółki.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka dokłada starań, aby informacje dostępne na stronie internetowej, a także profilach w mediach społecznościowych dedykowanych relacjom inwestorskim były przejrzyste dla inwestorów. Spółka podejmuje również starania, aby prowadzić bezpośredni dialog z inwestorami podczas spotkań, konferencji i telekonferencji, a także udzielać odpowiedzi na pytania zadawane Spółce za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych czynników wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka dotychczas nie wdrożyła regulacji odnoszącej się bezpośrednio do różnorodności w organach Spółki, przyjętej przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Niemniej, w strukturach Spółki od 2018 r. obowiązuje Polityka Różnorodności, zgodnie z którą zarówno w Zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej, a także wobec wszystkich członków zespołu, zachowana jest ogólna zasada niedyskryminacji. Dodatkowo, Spółka jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, która zobowiązuje do zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, a także podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Różnorodność, równość i poszanowanie praw człowieka stanowią jedne z podstawowych wartości określonych w Standardach Biznesowych i Etycznych w Grupie Kapitałowej CD PROJEKT przyjętych w 2021 r. uchwałą Zarządu. Spółka w publikowanych rocznych sprawozdaniach niefinansowych zamieszcza dane statystyczne w zakresie różnorodności w obszarze płci, wieku i wykształcenia. Spółka prowadzi politykę zatrudniania, w tym powoływania do grona władz i na kluczowe stanowiska w sposób uwzględniający przede wszystkim odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i wykształcenie.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z dotychczasową praktyką w Spółce wybór członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej następował w oparciu o takie czynniki jak doświadczenie zawodowe, wiedza i wykształcenie. Wypełnienie wskazanego obowiązku może być zależne od zróżnicowania przedłożonych kandydatur oraz sposobu głosowania Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka na chwilę złożenia niniejszego oświadczenia nie zapewnia wskaźnika udziału mniejszości w odniesieniu do wskaźnika płci na poziomie wyższym niż 30% i nie może zagwarantować, że w przyszłości członkowie Rady Nadzorczej lub akcjonariusze, głosujący w ramach Walnego Zgromadzenia, będą głosować w sposób zapewniający podjęcie uchwały, której skutki będą zgodne z zasadą. Niemniej Spółka uznaje kwestie różnorodności za istotne, co obecnie zauważalne jest na poziomie dwóch krajowych spółek zależnych, w których wskaźnik różnorodności pod względem płci przekracza 30% w organach tych spółek.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki przedkładają oświadczenia w zakresie niezależności, w tym braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), a także w art.129 ust. 13 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami trzech członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryterium niezależności objęte niniejszą zasadą.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z brzmieniem regulacji wewnętrznych Spółki, głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej w przedmiocie podjęcia uchwały są jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych. W przypadku Zarządu Spółki głosowania na posiedzeniach są jawne, chyba że na wniosek co najmniej jednego członka zarządu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Głosowania w Spółce, zarówno w Radzie Nadzorczej, jak i Zarządzie dotychczas odbywały się w trybie jawnym.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarówno w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, jak i Zarządu, głosujący są uprawnieni do zgłoszenia zdania odrębnego do protokołu. Informacje o złożonym zdaniu odrębnym przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej zamieszcza się w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, na żądanie członka Rady Nadzorczej, który zgłosił zdanie odrębne.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcja członków Zarządu Spółki jest pełniona w sposób zapewniający rzetelne wykonywanie obowiązków i stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu Spółki.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z przyjętym w Spółce Regulaminem Zarządu, członek Zarządu nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, pełnić funkcji w organach podmiotów spoza grupy Spółki.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zaangażowanie czasowe członków Rady Nadzorczej w sprawy Spółki pozwala na prawidłową realizację wykonywanych obowiązków odpowiednio do okoliczności i bieżących potrzeb. Rada Nadzorcza ma możliwość pełnienia swoich obowiązków przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, co pozwala na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcja przewodniczącego Komitetu Audytu jest pełniona przez niezależnego członka Rady Nadzorczej, legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami i nie jest łączona z funkcją przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka dokłada starań, aby Rada Nadzorcza miała zapewnione odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne. W tym celu Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń Spółki niezbędnych dla wykonywania swoich funkcji, a także zapewnia odpowiednie środki finansowe w przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w przedmiocie zasięgnięcia opinii zewnętrznej dla dokonania niezależnej oceny.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności w roku obrotowym. Sprawozdanie zawiera informacje na temat składu Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz ze wskazaniem kryterium niezależności, przez które Spółka rozumie także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce w stosunku do poszczególnych jej członków.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej odnosi się do prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem realizacji zadań Komitetu Audytu.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dokonuje oceny sytuacji Spółki wraz z oceną systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w oparciu o materiały i informacje otrzymane od Zarządu.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonywania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem kluczowych ryzyk dotyczących Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, a także opierając się na materiałach i informacjach otrzymanych od Zarządu.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ocenie Rady Nadzorczej dotychczas nie podlegała zasadność wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. to jest wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę m.in. na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, i organizacji społecznych. Niemniej, Spółka deklaruje, że przekaże Radzie Nadzorczej potrzebę uwzględnienia oceny zasadności wydatków w najbliższym sprawozdaniu i wówczas Spółka będzie stosować zasadę.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada regulacji odnoszących się do różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej przyjętych stosownie do zasady 2.1., wobec czego sprawozdania sporządzane przez Radę Nadzorczą nie zawierają informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji jej celów. Jeżeli Spółka podejmie decyzję o wdrożeniu regulacji w tym zakresie, wówczas Rada Nadzorcza zawrze w sprawozdaniu informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.


SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady częściowo tj. w zakresie utrzymywania wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego. Procesy kontroli wewnętrznej w Spółce realizowane są w ramach istniejącej struktury zarządczej w tym w ramach działalności pionu finansów i księgowości. Procesy kontroli obejmują m.in. prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o wdrożone systemy wewnętrzne, analizę i weryfikację uzyskanych wyników w tym w odniesieniu do wewnętrznych planów i założeń, bieżącą kontrolę wydatków, zawieranych umów i kontraktów a także weryfikację ekonomicznej efektywności planowanych projektów biznesowych. Część procesów kontroli wewnętrznej realizowana jest również w ramach działu prawnego i podatkowego oraz - w odniesieniu do realizowanej produkcji gier wideo - przez zespół producentów studia. Od 2021 r. w Spółce funkcjonuje również dział bezpieczeństwa informacji oraz wydzielona w ramach działu prawnego komórka odpowiadająca za kwestie zgodności (compliance). W ramach realizacji funkcji kontroli wewnętrznej Spółka posiłkuje się również zewnętrznymi ekspertami zlecając niezależne audyty wybranych obszarów jej działalności. Spółka w 2021 r. wdrożyła sformalizowany system zarządzania ryzykiem w oparciu o Procedurę Zarządzania Ryzykiem, przyjętą uchwałą Zarządu. Ryzyka są identyfikowane w sposób ciągły, w oparciu o analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w zakresie bieżącej działalności Spółki. Za ich identyfikację i monitorowanie odpowiada Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem, w skład którego zostały powołane osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie oraz menedżerskie (tzw. właściciele ryzyk). W zakresie systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), Spółka wdrożyła Politykę Zarządzania Zgodnością, w ramach której powołany został Chief Compliance Officer. Funkcjonujący w ramach zespołu prawnego dział Privacy & Compliance jest odpowiedzialny za sprawowanie stałej kontroli nad bieżącą działalnością Spółki w zakresie zgodności poprzez monitorowanie zmian otoczenia prawnego prowadzonej działalności, a także wypełnianie ciążących na Spółce obowiązków formalnych. W ramach struktury funkcjonuje szereg procedur formalnych, mających na celu usystematyzowanie oraz kontrolę najistotniejszych procesów zarządczo-organizacyjnych pozostających w gestii poszczególnych pionów. W Spółce nie funkcjonuje ponadto audyt wewnętrzny w formie odrębnej komórki organizacyjnej. W przypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu w strukturze Spółki funkcji audytu wewnętrznego, Spółka stosować będzie powyższą zasadę.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Spółki, kadra zarządzająca i pozostali zatrudnieni w Spółce w zakresie kontroli księgowej, finansowej oraz operacyjnej. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przygotowania sprawozdania finansowego sprawuje główny księgowy oraz wiceprezes Zarządu Spółki. Za identyfikację i monitorowanie ryzyk odpowiada Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem, w skład którego zostały powołane osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie oraz menedżerskie (tzw. właściciele ryzyk). Nadzór nad zgodnością działalności z prawem (compliance) sprawuje Chief Compliance Officer oraz wyodrębniony w ramach działu prawnego zespół Privacy & Compliance, a także dział podatkowy. W ramach pełnionych obowiązków oba działy monitorują zmiany otoczenia prawnego prowadzonej działalności, a także wypełniają ciążące na Spółce obowiązki formalne.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturach Spółki nie powołano dotychczas audytora wewnętrznego w formie odrębnej komórki organizacyjnej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie oceny sytuacji Spółki nie uwzględniało oceny potrzeby wydzielenia takiej funkcji. Informacja o rozdziale procesów kontroli wewnętrznej w ramach struktur Spółki zawarta została w wyjaśnieniu do zasady 3.1.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance jest stałe, oparte, na istniejących praktykach rynkowych. Ponadto w Spółce funkcjonuje system motywacyjny umożliwiający wszystkim zatrudnionym partycypacje w wypracowanym wyniku ekonomicznym Spółki w ramach tzw. premii rocznych (zgodnie z warunkami i założeniami przyjętego wewnętrznie systemu). W strukturach Spółki, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, nie uznano dotychczas za uzasadnione powołanie audytora wewnętrznego w formie odrębnej komórki organizacyjnej, wobec czego Spółka nie może oświadczyć o sposobie jego wynagradzania.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Kluczowe osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i wchodzące w skład Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem podlegają organizacyjnie poszczególnym członkom zarządu Spółki. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie compliance, Chief Compliance Officer, podlega w tym zakresie bezpośrednio wyznaczonemu członkowi zarządu.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W strukturach Spółki nie podjęto dotychczas decyzji o powołaniu audytora wewnętrznego w formie odrębnej komórki organizacyjnej. W przypadku podjęcia decyzji o powołaniu audytora wewnętrznego, Spółka deklaruje, że zasada będzie stosowana.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółkach zależnych Spółki funkcjonuje ograniczona struktura organizacyjna dostosowana do wielkości poszczególnych podmiotów i nie zostały wyodrębnienie osobne komórki audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz compliance.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej coroczną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów wewnętrznych, w tym systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w formie sprawozdania.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemów wewnętrznych i funkcji poprzez sprawozdanie z działalności w danym roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na brak wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, Spółka dotychczas nie poddawała jej ocenie niezależnego audytora. Niemniej, w przypadku podjęcia decyzji o powołaniu audytora wewnętrznego, Spółka deklaruje, że zasada będzie stosowana.


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zdalnie oraz wykonywania prawa głosu z przysługujących im akcji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka ponadto publikuje Przewodnik po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w którym zamieszcza informacje m.in. na temat wymogów formalnych niezbędnych do wzięcia udziału i wykonywania głosu podczas Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał umieszonych w porządku obrad oraz rekomendacji Zarządu co do głosowania nad konkretnymi uchwałami. Materiały, w tym nagrania wideo z Walnych Zgromadzeń, są dostępne na stronie korporacyjnej Spółki.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Poprzez zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka dokłada starań, aby miejsce oraz termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umożliwiał udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy i nie naruszał zasad dobrych obyczajów. W tym celu Zarząd zwołuje obrady w siedzibie Spółki, umożliwiając akcjonariuszom uczestnictwo w nich osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze mogą ponadto uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zarówno w zakresie miejsca, terminu oraz daty rozpoczęcia obrad, jest udostępniana na korporacyjnej stronie Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu umożliwienia akcjonariuszom zaplanowania swojego uczestnictwa w wydarzeniu. Spółka deklaruje, że w przypadku odwołania, zmiany terminu lub zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, będzie każdorazowo dokonywała zmian w planowanych obradach w sposób, który nie będzie w żaden sposób ograniczał akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka udostępnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej korporacyjnej stronie internetowej za pośrednictwem platformy umożliwiającej strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka umożliwia uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawicielom mediów, którzy wyrażą zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu. Każde zgłoszenie przedstawiciela mediów w przedmiocie wyrażenia woli uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest przez Spółkę rozpatrywane pozytywnie.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Mając na względzie, iż wykonanie uprawnień wynikających z art. 399 § 2 - 4 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymaga współdziałania Zarządu, Spółka deklaruje, iż w przypadku powzięcia przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w trybie przewidzianym w art. 399 § 2 - 4 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych niezwłocznie dokonane zostaną czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka publikuje uzasadnienia do uchwał na stronie korporacyjnej Spółki. W przypadku żądania akcjonariusza umieszczenia danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Spółki deklaruje, że zwróci się do akcjonariusza z prośbą o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd w formie uchwały przedkładanej wraz z pozostałą dokumentacją do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Co do zasady, w zakresie zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do spraw wprowadzonych do porządku obrad, Spółka stosuje zasadę określoną w art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Niemniej, Spółka zadeklarowała akcjonariuszom zamiar stosowania powyższej zasady i określiła podstawowe zasady w zakresie zgłaszania projektów uchwał w Przewodniku po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A., dostępnym na stronie internetowej Spółki.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z wymogami Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Informacje o kandydatach na członków Rady Nadzorczej wraz z życiorysami tych kandydatów, Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przekazuje do publicznej wiadomości informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury w formie raportu bieżącego. Spółka zadeklarowała akcjonariuszom zamiar stosowania powyższej zasady i określiła podstawowe zasady w zakresie zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej w Przewodniku po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A., dostępnym na stronie internetowej Spółki.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Każdy z członków Rady Nadzorczej składa oświadczenie w zakresie spełniania wymogów przewidzianych dla członków Komitetu Audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka dostrzega, że możliwość wykonywania przez akcjonariuszy posiadanych przez nich uprawnień jest ważnym aspektem realizacji uprawnień właścicielskich i dokłada starań, aby dialog z akcjonariuszami zapewniał prawidłową realizację ich uprawnień. Dotychczas Spółka nie doświadczyła sytuacji, w których posiadane uprawnienia prowadziłyby do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki niemniej deklaruje, że w przypadku zaistnienia takiego wydarzenia wystosuje stosowną informację wobec interesariuszy Spółki.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niezależnie od formy jego zwołania, w składzie, który zapewnia udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez akcjonariuszy, a w szczególności Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych oraz przewodnicząca Rady Nadzorczej. Na wszelkie pytania zadawane przedstawicielom Spółki w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy członkowie organów Spółki udzielają stosownych odpowiedzi. Omówienie wyników, realizacji planów, istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku oraz sprawozdań podlegających zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie następuje na dedykowanej sprawozdaniu rocznemu konferencji oraz stosownie do potrzeb zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie przedkładała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru, niemniej Spółka deklaruje, że w przypadku emisji akcji z prawem poboru, uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia i Spółka będzie stosować powyższą zasadę w przyszłości.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W dotychczasowej działalności Spółki, uchwały o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru były podejmowane w ramach przyjętych przez Spółkę programów motywacyjnych. Dokonane w tym trybie emisje akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz pierwszeństwem objęcia nowej emisji wybranym akcjonariuszom podejmowane w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ocenie Spółki leżały w interesie Spółki i wynikała z natury emisji realizowanej w ramach programu motywacyjnego. Cele programu motywacyjnego w Spółce zostały określone jako zbieżne z celami i założeniami akcjonariuszy i ukierunkowane były na kontynuację długoterminowego wzrostu wartości Spółki. W ocenie Spółki cena emisyjna akcji z wyłączeniem prawa poboru nie naruszała uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którzy nie partycypowali w nowej emisji akcji.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Spółka nie przyjęła stałej polityki dywidendowej. Każdorazowo Spółka podejmuje decyzję o podziale zysku za dany rok obrotowy po dokonaniu analizy zasobów finansowych Spółki oraz przy uwzględnieniu planów wydawniczych i inwestycyjnych. Przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie podziału zysku za dany rok obrotowy wraz ze stosownym uzasadnieniem, który podlega ocenie Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z postanowieniem Regulaminu Zarządu, członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Również w przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały Rady Nadzorczej spowodowałoby konflikt interesów związany z funkcją członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem tej uchwały. Dotychczas Spółka nie doświadczyła sytuacji, w których w stosunku do członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wystąpił konflikt interesów. Niemniej Spółka dołoży wszelkich starań celem dalszego stosowania obowiązku określonego w zasadzie w przyszłości.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z przyjętym w Spółce Regulaminem Zarządu oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, zarówno członkowie Zarządu, jak i członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni są zgłaszania zdań odrębnych, które są zamieszczane w protokole posiedzenia. Dotychczas Spółka nie doświadczyła sytuacji, w której członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej uznał, że decyzja Zarządu lub Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki, niemniej Spółka deklaruje, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zapewni zamieszczenie w protokole posiedzenia danego organu zdania odrębnego w tej sprawie.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przyjęty w Spółce regulamin zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony interesu Spółki oraz pełnej transparentności w przypadku zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Tym samym, Spółka zapewnia, że wszystkie istotne transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane wyłącznie w interesie Spółki lub jej Grupy Kapitałowej oraz w zgodzie z przyjętym Regulaminem.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Dotychczasowe działania Spółki w zakresie skupu akcji własnych, prowadzone były z poszanowaniem interesu akcjonariuszy i nie stanowiły uprzywilejowania poszczególnych akcjonariuszy. Zarząd Spółki podejmuje decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w formie uchwały, zaś uprawnienia do przeprowadzenia operacji skupu akcji własnych nadane zostają przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Informacja o skupie akcji własnych zamieszczana jest na korporacyjnej stronie Spółki oraz przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przed zawarciem przez Spółkę każdej istotnej transakcji z podmiotem powiązanym Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie transakcji. Rada Nadzorcza po otrzymaniu informacji od Zarządu poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji i ocenia pozycję podmiotu powiązanego oraz ochronę interesów Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. W uzasadnionych przypadkach, Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii podmiotu zewnętrznego.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z oświadczeniem do zasady 5.5 istotna transakcja Spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody Rady Nadzorczej i w uzasadnionych przypadkach może podlegać ocenie podmiotu zewnętrznego, niemniej w przypadku, gdy transakcja będzie wymagała zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wówczas Spółka zastosuje powyższą zasadę.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z oświadczeniem do zasady 5.5 oraz 5.6 istotna transakcja Spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody Rady Nadzorczej i w uzasadnionych przypadkach może podlegać ocenie podmiotu zewnętrznego niemniej w przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmować będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wówczas Spółka zastosuje powyższą zasadę.


WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wynagrodzenia oferowane przez Spółkę w ramach całkowitego systemu wynagrodzeń i programów motywacyjnych dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów są w ocenie Spółki wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru oraz pozostają adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Spółki oraz w konsekwencji do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Spółce wdrożona została Polityka Wynagrodzeń, obejmująca członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka przyjmując programy motywacyjne kieruje się celami, którymi są zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz długoterminowy wzrost wartości Spółki. Realizacja programu motywacyjnego uzależniona jest od osiągnięcia celu rynkowego w postaci zmiany kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w relacji do zmiany indeksu WIG oraz od realizacji celów wynikowych ustalonych jako suma skonsolidowanych wyników finansowych w okresach od 3 do 6 lat.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obecnie funkcjonujący w Grupie CD PROJEKT Program Motywacyjny rozliczany w uprawnieniach do jej akcji jest oparty o wyznaczone z góry ambitne cele wymagające wielokrotnego wzrostu skonsolidowanego zysku netto Grupy w stosunku do wyników lat poprzednich oraz ponadprzeciętnego wzrostu wartości akcji Spółki w stosunku do zmian notowań giełdowych. Realizacja uprawnień wynikających z przyjętego programu motywacyjnego jest uzależniona również od spełnienia kryterium lojalnościowego oraz ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do członków Zarządu. Program oparty jest o cele przewidziane dla okresów 4- lub 5- lub 6-letnich. W przypadku nadzwyczaj dobrych wyników program motywacyjny może być rozliczony wcześniej, lecz nie wcześniej niż po 3 latach. Standardowo program motywacyjny przewiduje realizację uprawnień w formie przyznania osobom uprawnionym akcji po cenie nabycia odpowiadającej rynkowej cenie akcji w dniu przyznania uprawnień. Jako alternatywę, postanowienia programu przewidują jednak możliwość zaoferowania uprawnionym objęcia mniejszej ilości akcji niż ilość wynikająca z przyznanych uczestnikowi uprawnień, po zastosowaniu przelicznika redukcji który pozwala na osiągnięcie identycznego efektu ekonomicznego dla osoby uprawnionej przy zaoferowaniu jej mniejszej ilości akcji do nabycia po cenie nominalnej.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz dodatkowo z tytułu uczestnictwa w Komitecie Audytu. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ma charakter stały i jest wypłacane w formie gotówki. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie uzależnione od liczby odbytych posiedzeń czy spełnienia przez nich kryteriów w postaci osiągnięcia określonych wyników.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki.


Załączniki
20220629_123119_0000141967_0000143504.pdf
20220629_123119_0000141967_0000143505.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki