REKLAMA

CD PROJEKT SA: Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki

2021-01-21 17:55
publikacja
2021-01-21 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku, Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej zmiany obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych. W ramach zmienionych założeń, Spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50% wartości bieżącej środków finansowych definiowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP oraz obligacji rządów państw obcych wycenionych po kursie zawartych transakcji zabezpieczających typu forward. Środki mogą być lokowane w następujące dłużne papiery wartościowe niskiego ryzyka:
a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP,
b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP,
c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię.

Ryzyko kursowe związane z obligacjami zagranicznymi ograniczone będzie poprzez zawarcie symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 5/2021


Subject: Change in decision concerning diversification of investment of
surplus cash assets held by the Company


Legal basis: Art. 17 of MAR – inside information

In relation to information disclosed in Current Report no. 4/2020 of 6
May 2020, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered
office in Warsaw at Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the
Company”) hereby publicly discloses its decision to modify existing
policies concerning diversification of surplus current cash. The amended
policy specifies that debt instruments held by the Company may account
for not more than 50% of the Company’s current financial assets, which
are defined as the sum of the following: cash and cash equivalents, bank
deposits with maturity periods longer than 3 months, Polish State
Treasury bonds, other bonds guaranteed by the Polish State Treasury and
bonds issued by foreign governments, estimated at the price specified in
the corresponding forward contract hedges. Such assets may assume the
form of the following low-risk debt instruments:


a) domestic State Treasury bonds


b) domestic bonds guaranteed by the State Treasury


c) foreign treasury bonds issued by the USA, Germany and Switzerland.

The foreign exchange rate risk associated with holding foreign bonds
will be mitigated by entering into offsetting purchase transactions
concerning derivative instruments, particularly forward currency sale
contracts.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki