REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

CD PROJEKT SA: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.

2021-05-05 22:06
publikacja
2021-05-05 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pana Marcina Iwińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako: Walne Zgromadzenie) zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, przedkładając projekt uchwały w tym zakresie:

„Uchwała Nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


Tym samym zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDPROJEKT S.A., zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
22. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

W uzasadnieniu złożonego wniosku wskazano, iż propozycja rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przedmiotową uchwałę, wynika z potrzeby uaktualnienia poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustalonych poprzednio w 2016 roku, a związanej ze zmianą skali działania Spółki, zakresem odpowiedzialności oraz wymaganego zaangażowania, wiążących się z powierzoną funkcją w Ramach Rady Nadzorczej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 24/2021


Subject: Motion to extend the agenda of the Ordinary General Meeting of
CD PROJEKT S.A. scheduled for 25 May 2021


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – Current and
Periodic Information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “the
Company”) hereby announces that on 5 May 2021 a motion was filed under
Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code by a shareholder of the
Company – Mr. Marcin Iwiński – requesting that the agenda of the
Ordinary General Meeting of the Company scheduled for 25 May 2021
(hereinafter referred to as “the General Meeting”) be extended.


The aforementioned eligible applicant requests extending the agenda of
the General Meeting with a vote on a resolution concerning changes in
compensation payable to members of the Supervisory Board of the Company.
The following proposed draft resolution is attached to the notice:


“Resolution no. 25/2021 of the Ordinary General Meeting of CD PROJEKT
S.A. of 25 May 2021 concerning changes in compensation payable to
members of the Supervisory Board of the Company


Pursuant to Art. 392 of the Commercial Companies Code the General
Meeting hereby decides the following:


§ 1


The Ordinary General Meeting approves the following compensation scheme
for members of the Supervisory Board:


a) Chairperson of the Supervisory Board: 10 000 (ten thousand) PLN per
month,


b) Members of the Supervisory Board: 6 000 (six thousand) PLN per month.


§ 2


The resolution enters into force on the day of its adoption.”


In line with the above-described motion, the current agenda of the
Ordinary General Meeting of CD PROJEKT S.A. scheduled for 25 May 2021 is
as follows:


1. Opening of the General Meeting.


2. Election of General Meeting Chairman.


3. Determining that the General Meeting has been validly convened and is
empowered to undertake binding decisions.


4. Approval of General Meeting agenda.


5. Discussion concerning the Company’s managerial reports, the Company’s
financial statement and the consolidated financial statement for 2020.


6. Resolution concerning approval of the Company’s financial statement
for 2020.


7. Resolution concerning approval of the consolidated financial
statement of the CD PROJEKT Group for 2020.


8. Resolution concerning approval of the Management Board report on CD
PROJEKT Group and CD PROJEKT S.A. activities in 2020.


9. Resolution concerning the allocation of Company profit obtained in
2020.


10. Resolution on granting discharge to the President of the Management
Board, Mr. Adam Kiciński, on account of the performance of his duties
between January 1 and December 31, 2020.


11. Resolution on granting discharge to the Vice President of the
Management Board, Mr. Marcin Iwiński, on account of the performance of
his duties between January 1 and December 31, 2020.


12. Resolution on granting discharge to the Vice President of the
Management Board, Mr. Piotr Nielubowicz, on account of the performance
of his duties between January 1 and December 31, 2020.


13. Resolution on granting discharge to Mr. Adam Badowski, member of the
Management Board, on account of the performance of his duties between
January 1 and December 31, 2020.


14. Resolution on granting discharge to Mr. Michał Nowakowski, member of
the Management Board, on account of the performance of his duties
between January 1 and December 31, 2020.


15. Resolution on granting discharge to Mr. Piotr Karwowski, member of
the Management Board, on account of the performance of his duties
between January 1 and December 31, 2020.


16. Resolution on granting discharge to Chairwoman of the Supervisory
Board, Ms. Katarzyna Szwarc, on account of the performance of her duties
between January 1 and December 31, 2020.


17. Resolution on granting discharge to Deputy Chairman of the
Supervisory Board, Mr. Piotr Pągowski, on account of the performance of
his duties between January 1 and December 31, 2020.


18. Resolution on granting discharge to Mr. Michał Bień, member of the
Supervisory Board, on account of the performance of his duties between
January 1 and December 31, 2020.


19. Resolution on granting discharge to Mr. Krzysztof Kilian, member of
the Supervisory Board, on account of the performance of his duties
between January 1 and December 31, 2020.


20. Resolution on granting discharge to Mr. Maciej Nielubowicz, member
of the Supervisory Board, on account of the performance of his duties
between January 1 and December 31, 2020.


21. Resolution expressing an opinion with regard to the CD PROJEKT S.A.
Supervisory Board report concerning compensation of members of the
Management Board and Supervisory Board in 2019-2020.


22. Resolution concerning appointment of members of the Supervisory
Board to a new term of office.


23. Resolution concerning amendment of the Company Articles.


24. Resolution concerning changes in compensation payable to members of
the Supervisory Board of the Company.


25. Conclusion of the meeting.


In justifying the motion the applicant notes that the request to extend
the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company with the
presented resolution stems from the need to adjust the compensation of
members of the Company’s Supervisory Board, which has remained unchanged
since 2016, to account for expansion of the Company’s activities, along
with the required involvement and duties incumbent upon members of the
Supervisory Board.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki