REKLAMA

CD PROJEKT SA: Wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych

2020-09-30 19:57
publikacja
2020-09-30 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wezwanie_do_zlozenia_warrantow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
call_for_deposition_of_warrant_certificates.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, że zgodnie z wymogami art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), Spółka dokonuje w dniu dzisiejszym wezwania - skierowanego do osób posiadających wyemitowane przez Spółkę, istniejące w formie dokumentów imienne warranty subskrypcyjne serii B (uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku), z których prawa nie zostały zrealizowane („Warranty”) - do niezwłocznego złożenia dokumentów Warrantów w Spółce, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury dematerializacji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Ustawy.

Treść przedmiotowego wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 16 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Załączniki
Plik Opis
Wezwanie do złożenia warrantów.pdfWezwanie do złożenia warrantów.pdf Wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
call for deposition of warrant certificates.pdfcall for deposition of warrant certificates.pdf Call for deposition of warrant certificates

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 50/2020


Subject: Call for deposition of subscription warrant certificates at the
Company


Content:


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”)
hereby announces that in light of the requirements imposed by Art. 16
sections 1 and 2, in conjunction with Art. 22 of the Act of 30 August
2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (JL
2019, item no. 1798) (hereinafter referred to as “the Act”), effective
immediately the Company issues a formal call to holders of named Series
B subscription warrants issued by the Company in the form of physical
certificates (incorporating the right to claim Series M ordinary bearer
shares of the Company issued in the framework of implementing the
Incentive Program instituted by Resolution no. 20 of the Ordinary
General Meeting of the Company of 24 May 2016) whose incorporated rights
have not yet been exercised (hereinafter referred to as “the Warrants”)
to proceed, without delay, with deposition of said Warrant certificates
at the Company in order to facilitate the dematerialization of Warrants
at the National Depository of Securities (Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.) in line with the requirements imposed by the
relevant provisions of the Act.

The contents of the abovementioned call are appended to this report.

Legal basis: Art. 16 in conjunction with Art. 22 of the Act of 30 August
2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts
Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki