REKLAMA

CD PROJEKT SA: Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2020-11-17 17:20
publikacja
2020-11-17 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 23 września 2020 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) decyzją nr 1199/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz oznaczyć je kodem ISIN PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarejestrowanie 4.534.624 akcji serii M w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym rynku.

Spółka złożyła już wniosek o dopuszczenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 57/2020


Subject: Conditional registration of Series M shares in the Central
Securities Depository of Poland


Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR) –
confidential information


In relation to Current. Report no. 44/2020 of 23 September 2020 the
Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw,
Jagiellońska 74 (hereafter referred to as “the Company”) hereby
announces that, according to a notice received on 17 November 2020, on
17 November 2020 the Management Board of the Central Securities
Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
hereafter referred to as “KPDW”) had adopted decision no. 1199/2020
which approves registration of 4,534,624 Series M ordinary bearer
shares, with nominal value of 1 PLN per share, issued following shared
capital’s conditional increase pursuant to Resolution no. 21 of the
Ordinary General Shareholders Meeting held on 24 May 2016, concerning
issue of Series B subscription warrants with exclusion of pre-emption
rights for existing shareholders, entitling holders to claim Series M
shares, and conditional increase in the Company share capital via issue
of Series M shares with exclusion of pre-emption rights for existing
shareholders in order to facilitate implementation of the Incentive
Program, and the corresponding changes in the Company Articles, and
assigns the code ISIN PLOPTTC00011 to said shares under the condition
that the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., hereafter referred to as “GPW”) admits Series M shares
to its regulated market. 4.534.624 Series M shares will be registered in
KPDW within three days of the KPDW having received a document to the
effect that these shares have been admitted to the GPW regulated market,
but not earlier than on the admission date specified in the
aforementioned document.


The Company has already filed a motion to admit Series M shares to the
GPW regulated market.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki