REKLAMA

CD PROJEKT SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-17 20:25
publikacja
2020-01-17 20:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1.Raport okresowy za rok 2019:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 8 kwietnia 2020 r.

2.Raporty okresowe za rok 2020:
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 - 28 maja 2020 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 - 3 września 2020 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 - 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Publication dates of periodic reports in 2020


Legal basis: Article 56.1.2 of the Offering Act – current and periodic
information

Pursuant to § 80 section 1 of the Finance Minister’s regulation of 29
March 2018 regarding publication of current and periodic reports by
issuers of securities and conditions under which reports legally
required by non-member states are considered equivalent to same
(hereafter referred to as “the Regulation”), the Management Board of CD
PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the Company”), headquartered in
Warsaw, Jagiellońska 74 hereby announces the dates of publication of
periodic reports in 2020:


1.Periodic reports for 2019:


- Separate and consolidated yearly reports for 2019 – 8 April 2020


2. Periodic reports for 2020:


- Consolidated quarterly report for Q1 2020 - 28 May 2020


- Consolidated semiannual report for 1H 2020 - 3 September 2020


- Consolidated quarterly report for Q3 2020 - 26 November 2020


In accordance with § 79 section 2 of the Regulation the Company will not
publish a quarterly report for Q4 2019 and Q2 2020.


The Company further announces that in accordance with § 62 sections 1
and 3 the aforementioned consolidated quarterly and semiannual reports
will include abridged versions of quarterly and semiannual separate
financial reports. Accordingly, the Company will not publish separate
quarterly reports or a separate semiannual report.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-17 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki