REKLAMA

CD PROJEKT SA: Status realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego CD PROJEKT S.A. funkcjonującego w latach 2016 – 2019 oraz założenia dotyczące zbycia akcji przez osoby uprawnione

2021-09-23 19:02
publikacja
2021-09-23 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Status realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego CD PROJEKT S.A. funkcjonującego w latach 2016 – 2019 oraz założenia dotyczące zbycia akcji przez osoby uprawnione
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym CD PROJEKT S.A. (dalej „Spółka”) nr 44/2020 z dnia 23 września 2020 r, w związku z upływającym dnia 23 września 2021 roku terminem rocznego ograniczenia zbywalności akcji przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019 ("Program Motywacyjny”), mając na uwadze potrzebę zachowania transparentności działań uczestników programu, w tym członków Zarządu (dalej „Uprawnieni”) - Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych działań oraz liczby akcji objętych zleceniami sprzedaży złożonymi przez Uprawnionych.
W porozumieniu z Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej „Trigon”) ustalony został mechanizm umożliwiający Uprawnionym zbycie objętych w ramach Programu Motywacyjnego akcji Spółki, w sposób mający ograniczyć potencjalny wpływ na notowania akcji Spółki.
Transakcje sprzedaży wykonywane będą łącznie za pośrednictwem Trigon, proporcjonalnie do liczby akcji sprzedawanych przez poszczególnych Uprawnionych, w trybie jednej lub wielu transakcji sesyjnych lub transakcji pakietowych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w terminie od 24 września 2021 r. do maksymalnie 10 listopada 2021 r., przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki.

Według stanu na dzień 23 września 2021 r. łączna ilość akcji objętych zleceniami sprzedaży w ramach opisanego powyżej modelu sprzedaży wyniosła 40 586 akcji Spółki to jest około 0,9% akcji objętych rocznym zakazem zbywalności wskazanych w Raporcie bieżącym nr 44/2020.

Każdy z Uprawnionych w odniesieniu do swojego zlecenia sprzedaży będzie mógł dokonywać zmiany liczby zbywanych akcji, minimalnej ceny sprzedaży, w tym również odwołać zlecenie w zakresie, w jakim nie zostało ono zrealizowane lub złożyć nowe zlecenie.

W odniesieniu do akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez członków Zarządu Spółki, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami, wraz z upływem okresu ograniczenia zbywalności objętych akcji nie zamierzają oni podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do ich zbycia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 38/2021


Subject: Status of exercise of entitlements assigned under the CD
PROJEKT S.A. Incentive Program active in the years 2016-2019, and
expectations regarding the sale of shares by entitled parties


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

In relation to information disclosed in Current Report no. 44/2020 of 23
September 2020, given the expiration on 23 September 2021 of the
yearlong lock-up period applicable to shares assigned under the
Incentive Program in force at CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to
as “the Company”) in the years 2016-2019 (hereinafter referred to as
“the Incentive Program”), and mindful of the need to preserve
transparency of actions undertaken by persons enrolled in the Incentive
Program, including members of the Management Board (hereinafter referred
to as “the Entitled Parties”) – the Management Board of the Company
hereby publicly discloses information related to the anticipated actions
and number of shares covered by sale orders placed by the Entitled
Parties.


In collaboration with Trigon Dom Maklerski S.A. (hereinafter referred to
as “Trigon”) a mechanism has been devised enabling the Entitled Parties
to sell shares taken up in the framework of the Incentive Program in a
way which mitigates the potential impact of these actions on the Company
stock price.


Sale orders will be aggregated by Trigon in proportion to the number of
shares sold by each Entitled Party and processed as either a single
transaction or multiple session or package transactions at the Warsaw
Stock Exchange between 24 September 2021 and 10 November 2021 at the
latest, while observing a daily transaction limit equal to 15% of the
average daily trading volume of Company stock.


As of 23 September 2021, the total number of shares covered by sale
orders as part of the scheme described above is 40 586, i.e.
approximately 0.9% of all shares to which a yearlong lock-up period
originally applied, as disclosed in Current Report no. 44/2020.


Each Entitled Party will also be able to amend their sale order by
changing the number of shares sold, adjusting the minimum sale price,
canceling the order with regard to shares which have not yet been sold,
or placing a new sale order.


With regard to shares taken up in the framework of the Incentive Program
by members of the Management Board, according to declarations submitted
thereby, members of the Management Board do not intend to undertake any
actions leading to sale of shares assigned to them under the Incentive
Program following the expiration of the corresponding lock-up period.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki