REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki

2022-10-04 17:28
publikacja
2022-10-04 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 40 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.

Skup akcji własnych przeprowadzony będzie na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Zarząd zlecił przeprowadzenie skupu akcji Spółki firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. na warunkach określonych w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji oraz krajowych przepisów prawa.

Akcje własne będą nabywane na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wyniku składania zleceń maklerskich, w tym transakcji pakietowych.
W ramach zlecenia, o którym mowa powyżej, Spółka zamierza nabyć akcje własne za kwotę nie wyższą niż 100.000.000 zł (sto milionów złotych) i w ilości nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuki akcji. Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa od 1,00 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 200,00 zł za jedną akcję, a jednocześnie będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052.

Skup będzie trwał od 5 października 2022 r. do 28 października 2022 r. (włącznie), chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wcześniej w całości wyczerpane lub zarząd podejmie decyzję o wcześniejszym zakończeniu skupu.

Celem nabycia akcji własnych jest ich dobrowolne umorzenie.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
Report no. 40/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Commencement of buyback of Company shares</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 17 section 1 MAR – inside information</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw
(hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that earlier
today it had undertaken a decision concerning the conditions and
circumstances of a share buyback program.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board decided to proceed with buyback of shares in line with
Resolution 22 of the Ordinary General Meeting of the Company of 24 May
2016 concerning approval of the buyback of the Company’s own shares for
redemption.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board has contracted an investment firm Trigon Dom Maklerski
S.A. to perform the buyback of Company shares on terms specified in art.
5 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016
supplementing Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council with regard to regulatory technical standards for the
conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures,
and to domestic legislation.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Own
shares will be purchased on the official regulated market of the Warsaw
Stock Exchange by way of broker’s orders, including block trades.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Within
the abovementioned buyback program the Company will allot an amount not
exceeding 100 000 000 (one hundred million) PLN for the buyback program
and will acquire no more than 2 000 000 (two million) Company shares.
Shares will be bought back for not less than 1.00 PLN and not more than
200.00 PLN per share, and the program will furthermore conform to Art. 3
of Regulation no. 2016/1052.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
buyback program will be carried out between 5 October 2022 and 28
October 2022 inclusive, unless the amount allotted for the buyback are
utilized in full or the Management Board decides to end it at an earlier
date.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
goal of the buyback program is voluntary redemption of shares.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board will provide further public disclosures concerning the
number of shares purchased.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-965c02f8-7fff-68cc-70a0-f16fcb6bf742" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki