REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok

2021-04-22 17:30
publikacja
2021-04-22 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.

W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku w łącznej kwocie 1 132 234 728,22 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100)poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć 00/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 1 czerwca 2021 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2021 roku.

Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 21 us t. 2 pkt e Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W uzasadnieniu wniosku Zarząd Spółki podniósł, iż rok 2020 r. był rokiem premiery gry Cyberpunk 2077 i kontynuowania dobrej sprzedaży pozostałych jej tytułów, co przełożyło się na rekordowe w historii wyniki Spółki.
Uwzględniając obecne zasoby finansowe Spółki w postaci: środków pieniężnych, lokat i obligacji skarbowych oraz jej plany wydawnicze i inwestycyjne, Zarząd zdecydował rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka nie posiada stałej polityki dywidendowej. Zdaniem Zarządu dla Spółki działającej w konkurencyjnej branży gier wideo i chcącej dynamicznie się rozwijać, a której zarówno zapotrzebowanie na środki finansowe, jak i wyniki uzależnione są od cyklicznie realizowanych projektów produkcji gier i ich popularności, najbardziej właściwą strategią w odniesieniu do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed Grupą i wynikających z nich potrzeb.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 20/2021


Subject: Management Board recommendation concerning allocation of net
profit obtained in 2020


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
on 22 April 2021 it adopted a resolution concerning submission to the
General Meeting of a recommendation concerning allocation of net profit
obtained in 2020, part of which is to be paid out to Company
shareholders as a dividend.


Pursuant to the above, the Board recommends that the Ordinary General
Meeting allocate the net profit in the amount of 1 132 234 728.22 PLN
(one billion one hundred thirty-two million two hundred thirty-four
thousands seven hundred and twenty-eight PLN 22/100) as follows: 503 694
000.00 (five hundred three million six hundred ninety-four thousand PLN)
is to be paid out to shareholders as a dividend at 5.00 PLN (five PLN)
per share, while the remainder, i.e. 628 540 728.22 (six hundred
twenty-eight million five hundred forty thousand seven hundred
twenty-eight PLN 22/100) is to be transferred to the Company’s reserve
capital.


The Management Board also recommends that the dividend date be set to 1
June 2021, with dividend payment occurring on 7 June 2021.


The above recommendation has been submitted to the Supervisory Board for
endorsement, pursuant to §21 section 2 item e of the Company Articles,
following which it will be formally submitted to the General Meeting for
approval, pursuant to Art. 395 §2 item 2 of the Commercial Companies
Code.


In justifying its recommendation the Management Board wishes to draw
attention to the fact that 2020 was the release year of Cyberpunk 2077,
which, coupled with strong sales of the Company’s other products,
resulted in record-breaking earnings.


Following assessment of the Company’s cash assets, bank deposits and
treasury bonds, its future publishing and investment plans, the Board
recommends to the General Meeting that a portion of the Company’s
financial assets be returned to shareholders.


At the same time the Board wishes to remark that it has not instituted a
regular dividend policy. In the Board’s opinion, for a dynamically
expanding company which focuses on a strongly competitive market segment
and whose financial requirements and earnings are both dependent on
cyclical videogame development projects and the popularity of videogame
releases, the appropriate approach with regard to profit sharing is to
evaluate the Group’s financial standing, business plans, challenges and
requirements on a case-by-case basis.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
lukaszslask
Brawo Zarzad,czekamy na kolejne Dywidendy....:)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki