REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2021 r.

2022-05-25 16:44
publikacja
2022-05-25 16:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2021.

Na wypłatę dywidendy Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę w wysokości 100.738.800,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na 1 akcję Spółki. Pozostałą część niepodzielonego zysku netto w wysokości 135.195.231,92 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zarząd również wyjaśnia, że zgodnie z informacjami zawartymi przez Spółkę w raportach okresowych za rok 2021 podlegający podziałowi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 240.113.068,92 zł został skorygowany o ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego roku obrotowego 2020 w wysokości 4.179.037,00 zł (powstałą w wyniku dokonania korekty kalkulacji aktywa na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2020 r.), do łącznej kwoty 235.934.031,92 zł, która to odpowiada łącznej wartości wyniku finansowego podlegającego podziałowi za rok obrotowy 2021.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie:


• dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2022 roku
• dnia wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku.

Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
Report no. 17/2022


Subject:
Management Board recommendation concerning allocation of net profit
obtained in 2021


Legal
basis: Art. 17 of MAR – Inside information


The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw
(hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces
that on 25 May 2022 it adopted a resolution concerning submission to the
Ordinary General Meeting of the Company of a recommendation concerning
allocation of the Company’s net profit for 2021.


The
Management Board recommends that 100 738 800.00 PLN be allocated to a
dividend of 1 PLN per share, and that the remaining portion of the
unallocated profit, at 135 195 231.92 PLN, be allocated to the Company’s
reserve capital.


The
Board also wishes to clarify that, in line with information disclosed by
the Company in its periodic reports throughout 2021, the Company’s
allocable net profit for 2021, reported as 240 113 068.92 PLN, was
adjusted by deducting the negative retained earnings for the 2020
financial year, at 4 179 037.00 PLN (resulting from adjustment of the
calculation of the Company’s deferred tax assets for 31 December 2020),
yielding a figure of 235 934 031.92 PLN, which represents the aggregate
allocable net earnings for the 2021 financial year.


In
conjunction with the above, the Management Board recommends the
following schedule:


dividend record
date: 5 July 2022


dividend payment
date: 12 July 2022


This
recommendation will be submitted to the Supervisory Board for
endorsement. The final decision regarding allocation of profit and
payment of a dividend rests with the Ordinary General Meeting.


Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki