REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020.

2021-04-28 21:51
publikacja
2021-04-28 21:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazana w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 22 kwietnia 2020 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2020 w wysokości 1 132 234 728,22 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć́ złotych 00/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednoczenie zgodnie z wnioskiem Zarządu, zmieniona została pierwotnie rekomendowana data wypłaty dywidendy z dnia 7 czerwca 2021 roku na dzień 8 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 21/2021


Subject: Supervisory Board recommendation concerning allocation of net
profit obtained in 2020


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information


In reference to Current Report no. 20/2021 of 22 April 2021 the
Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the
Company”) hereby announces that on 28 April 2021 the Supervisory Board
of the Company approved the Management Board’s recommendations
concerning allocation of the Company’s net profit for 2020.


Following a review of the Company Financial Statement, the Management
Board report on Company activities in 2020 and Management Board
recommendations submitted to the Supervisory Board, the Supervisory
Board recommends to the General Meeting that the net profit in the
amount of 1 132 234 728.22 PLN (one billion one hundred thirty-two
million two hundred thirty-four thousand seven hundred twenty-eight PLN
22/100) be allocated as follows: 503 694 000.00 (five hundred three
million six hundred ninety-four thousand PLN 00/100 ) shall be divided
among shareholders in the form of a dividend amounting to 5.00 PLN per
share, with the remaining 628 540 728.22 PLN (six hundred twenty-eight
million five hundred forty thousand seven hundred twenty-eight PLN
08/100) transferred to reserve capital.


At the same time, following the Management Board’s request, the
originally recommended dividend payment date of June 7, 2021, was
changed to June 8, 2021.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki