REKLAMA
WAŻNE

CD PROJEKT SA: Przyjęcie dodatkowych określeń funkcyjnych w Zarządzie Spółki wraz ze zmianami stanowisk w Zarządzie

2023-09-21 17:56
publikacja
2023-09-21 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 37 / 2023 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2023-09-21
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Przyjęcie dodatkowych określeń funkcyjnych w Zarządzie Spółki wraz ze zmianami stanowisk w Zarządzie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach realizacji procesu zmiany nomenklatury stanowisk Członków Zarządu Spółki, o którym Spółka informowała w uzasadnieniu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 6 czerwca 2023 roku, podjęte zostały następujące decyzje:

(i) Rada Nadzorcza Spółki, w celu ujednolicenia korporacyjnych nazw stanowisk Członków Zarządu:

1) postanowiła, że Pan Adam Kiciński, dotychczas pełniący stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, pełnić będzie stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji,

2) postanowiła, że Pan Piotr Nielubowicz, dotychczas pełniący stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, pełnić będzie stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji

- ze skutkiem z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych w drodze uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku,

(ii) Zarząd Spółki, działając na podstawie Regulaminu Zarządu, zdecydował o przyjęciu dodatkowych określeń funkcyjnych Członków Zarządu, odpowiadających aktualnemu, wewnętrznemu podziałowi kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności Spółki i pełnionym przez Członków Zarządu rolom. W rezultacie, Członkowie Zarządu będą posługiwali się dodatkowo następującymi określeniami:

1) Pan Adam Kiciński - Chief Executive Officer (CEO),
2) Pan Piotr Nielubowicz - Chief Financial Officer (CFO),
3) Pan Adam Badowski - Chief Creative Officer (CCO),
4) Pan Michał Nowakowski - Chief Commercial Officer (CCO),
5) Pan Paweł Zawodny - Joint Chief Operating Officer (Joint COO),
6) Pan Piotr Karwowski - Joint Chief Operating Officer (Joint COO),
7) Pan Jeremiah Cohn - Chief Marketing Officer (CMO).

Tym samym, wszystkie osoby zasiadające w Zarządzie będą sprawowały funkcje Członków Zarządu i posługiwały się dodatkowo anglojęzycznymi określeniami funkcyjnymi. Ujednolicenie nazw stanowisk przełoży się na ułatwienie odbioru komunikacji i zrozumienie struktury Spółki przez odbiorców międzynarodowych, a także pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszarów kompetencji poszczególnych Członków Zarządu.

Z aktualnym wewnętrznym podziałem kompetencji można zapoznać się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/zarzad/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Current
report no. 37/2023</font></span> </b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Subject:
Adoption of additional function names at the Management Board of the
Company, along with changes concerning positions in the Management Board </font></span>
</b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Legal
basis: Art 17 section 1 of MAR - inside information</font></span> </b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered seat in Warsaw
(“the Company”) announces that, in the framework of implementing changes
in the names of positions held by Members of the Management Board as
disclosed in the justification accompanying Resolution no. 22 of the
Ordinary General Meeting held on 6 June 2023, the following decisions
have been undertaken:</font></span> </b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">(i)
the Supervisory Board of the Company, in order to uniformize the names
of corporate positions held by Members of the Management Board:</font></span>
</b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<ol style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">decided
that Mr. Adam Kiciński, heretofore the incumbent President of the
Management Board, will hold the position of Member of the Management
Board for the current term of office,</font></span> </b>
</p>
</li>
</ol>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<ol start="2" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">decided
that Mr. Piotr Nielubowicz, heretofore the incumbent Vice President
of the Management Board for financial affairs, will hold the
position of Member of the Management Board for the current term of
office.</font></span> </b>
</p>
</li>
</ol>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<ul style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; font-variant: normal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">effective
on the registration date of amendments to the Company’s Articles of
Association adopted by resolution no. 22 of the Ordinary General
Meeting held on 6 June 2023,</font></span> </b>
</p>
</li>
</ul>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">(ii)
the Management Board of the Company, acting pursuant to Management Board
Regulations of the Company, has decided to adopt additional names of
functions assigned to Members of the Company Management Board which
reflect the internal division of responsibilities related to specific
areas of the Company’s business activities and the roles performed at
the Company by the Management Board Members. As a result, Management
Board Members will use the following additional function names:</font></span>
</b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<ol style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Adam Kiciński - Chief Executive Officer (CEO),</font></span> </b>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Piotr Nielubowicz - Chief Financial Officer (CFO), </font></span>
</b>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Adam Badowski - Chief Creative Officer (CCO),</font></span> </b>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Michał Nowakowski - Chief Commercial Officer (CCO), </font></span>
</b>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Paweł Zawodny - Joint Chief Operating Officer (Joint COO),</font></span>
</b>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Piotr Karwowski - Joint Chief Operating Officer (Joint COO),</font></span>
</b>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; font-variant: normal; white-space: pre; margin-left: -7.653543307086622pt">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Mr.
Jeremiah Cohn - Chief Marketing Officer (CMO).</font></span> </b>
</p>
</li>
</ol>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">In
consequence, each person appointed to the Management Board will hold the
position of Management Board Member, and will additionally use the
English function name. This uniformization of position names is intended
to improve the clarity of communication and help international audiences
understand the structure of the Company, and will also allow more
accurate determination of the competences of each Member of the
Management Board.</font></span> </b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">The
current internal division of responsibilities is posted on the Company
corporate website at
https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/board-of-directors/.</font></span>
</b>
</p>
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><br/>
</b>

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="9pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000">Disclaimer:</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-a8a0b53a-7fff-03ea-b117-ac8de98cfc2d"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="9pt" face="Arial,sans-serif" color="#000000"><i>This
English language translation has been prepared solely for the
convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</i></font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-21 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Godna zaufania metoda oszczędzania – LOKATY FACTO. Zyskaj do 5,75% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki