REKLAMA

CD PROJEKT SA: Powołanie Członków Zarządu CD PROJEKT S.A.

2022-01-26 12:41
publikacja
2022-01-26 12:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZALACZNIK_DO_RAPORTU_BIEZACEGO_4_CV_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
APPENDIX_TO_THE_CURRENT_REPORT_NO._4_2022_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-26
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Powołanie Członków Zarządu CD PROJEKT S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że 26 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jeremiah Cohna oraz Pana Pawła Zawodnego na stanowisko Członka Zarządu CD PROJEKT S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku.

Pan Jeremiah Cohn i Pan Paweł Zawodny złożyli oświadczenie, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Grupie CD PROJEKT oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych (za wyjątkiem sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Pawła Zawodnego w małej spółce z branży GameDev za zgodą Spółki).

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jeremiah Cohna oraz Pana Pawła Zawodnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego Państwem Członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO 4_CV_PL.pdfZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO 4_CV_PL.pdf Załącznik do RB 4/2022
APPENDIX TO THE CURRENT REPORT NO. 4_2022_EN.pdfAPPENDIX TO THE CURRENT REPORT NO. 4_2022_EN.pdf Tłumaczenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 4/2022


Subject: Appointment of new Management Board members at CD PROJEKT S.A.


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering -
current and periodic information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announced that
on 26 January 2022 the Supervisory Board of the Company adopted a
resolution appointing Mr. Jeremiah Cohn and Mr. Paweł Zawodny to the
Management Board of CD PROJEKT S.A., effective 1 February 2022.


Mr. Jeremiah Cohn and Mr. Paweł Zawodny have both submitted declarations
to the effect that they are not listed in the Registry of Insolvent
Debtors maintained on the basis of the National Court Registry act, do
not engage in competition with the CD PROJEKT Group, are not partners in
civil law partnerships or limited companies which engage in such
competition and are not members of any official bodies of other legal
entities which engage in such competition (except for membership of
Paweł Zawodny in the Supervisory Board of a small gamedev company, held
with the Company’s permission).


Information regarding the education, qualifications and positions
previously held by Mr. Jeremiah Cohn and Mr. Paweł Zawodny, along with
their past job experience, is attached to this report.


Detailed legal basis: § 5 item 5 of the Finance Minister’s regulation of
29 March 2018 concerning current and periodic information disclosed by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required under the law of a non-member state (Journal of
Laws of 2018, item 757).


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-26 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki