281,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PTE”), z którego wynika, iż w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), PTE poinformowało, że w wyniku tej samej transakcji, zarządzane przez nie fundusze: OFE oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, OFE posiadał 4 859 096 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 5,06% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 4 859 096 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów.
Łącznie kontrolowane przez PTE fundusze OFE i DFE posiadały 4 865 496 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 5,06% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 4 865 496 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, po rozliczeniu transakcji w dniu 18 czerwca 2019 roku, OFE posiadał 4 662 741 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 4,85% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 4 662 741 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,85% ogólnej liczby głosów. Łącznie kontrolowane przez PTE fundusze inwestycyjne OFE i DFE posiadały po rozliczeniu transakcji 4 669 141 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4 669 141 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,86% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Receipt of information under Art. 69 section 1 of the Public
Offerings Act


Legal basis: Art. 70 section 1 of the Public Offerings Act – purchase or
sale of a significant block of shares


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”)
hereby announces that on 25 June 2019 a notice was filed by
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. with a
registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “PTE”) to the
effect that, as a result of a sale of Company stock on the Warsaw Stock
Exchange, the quantity of votes controlled by Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny (hereinafter referred to as “OFE”) at the
General Meeting of the Company dropped below 5%.


In addition, acting in compliance with Art. 87 section 1 item 5 of the
Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public
Companies (JL 2009, No. 185, item 1439 as amended), PTE notified the
Company that, as a result of the aforementioned transaction, the
quantity of votes jointly controlled by the investment funds managed by
PTE, i.e. OFE and Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(hereinafter referred to as “DFE”) at the General Meeting of the Company
also dropped below 5%.


Prior to the aforementioned sale transaction OFE held 4 859 096 (four
million eight hundred and fifty-nine thousand ninety-six) shares of
Company stock, which represented 5.06% of the Company share capital and
afforded 4 859 096 (four million eight hundred and fifty-nine thousand
ninety-six) votes at the General Meeting, i.e. 5.06% of the total number
of votes.


The investment funds controlled by PTE, i.e. OFE and DFE, jointly held 4
865 496 (four million eight hundred and sixty-five thousand four hundred
and ninety-six) shares of Company stock, which represented 5.06% of the
Company share capital and afforded 4 865 496 (four million eight hundred
and sixty-five thousand four hundred and ninety-six) votes at the
General Meeting, i.e. 5.06% of the total number of votes.


In line with the notice received by the Company, immediately following
the sale transaction on 18 June 2019 OFE held 4 662 741 (four million
six hundred and sixty-two thousand seven hundred and forty-one) shares
of Company stock, which represented 4.85% of the Company share capital
and afforded 4 662 741 (four million six hundred and sixty-two thousand
seven hundred and forty-one) votes at the General Meeting, i.e. 4.85% of
the total number of votes. Correspondingly, the investment funds
controlled by PTE, i.e. OFE and DFE, jointly held 4 669 141 (four
million six hundred and sixty-nine thousand one hundred and forty-one)
shares of Company stock, which represented 4.86% of the Company share
capital and afforded 4 669 141 (four million six hundred and sixty-nine
thousand one hundred and forty-one) votes at the General Meeting, i.e.
4.86% of the total number of votes.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.