REKLAMA

CD PROJEKT SA: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii M

2022-12-05 15:27
publikacja
2022-12-05 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 53 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii M
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r., informuje, że powziął wiedzę o wydaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 1095/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację, w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, do 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Rejestracja Akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem z depozytu warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLOPTTC00052 („Warranty”), z których zostało wykonane prawo objęcia Akcji.

Zgodnie z informacją wskazaną w ww. raporcie bieżącym nr 43/2022, oświadczenie o objęciu Akcji zostało złożone Spółce przez uprawnionego uczestnika programu motywacyjnego realizowanego przez Spółkę w latach 2016-2019, w wykonaniu praw z uprzednio objętych Warrantów.

Akcje rejestrowane będą pod kodem ISIN: PLOPTTC00060, po czym planowana jest ich asymilacja z pozostałymi, notowanymi w obrocie giełdowym akcjami Spółki zarejestrowanymi pod kodem ISIN: PLOPTTC00011.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">Current
report no. 53/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
KDPW statement on entering into an agreement with the Company concerning
registration of the Company’s series M shares in the securities
depository </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current
and periodic information</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw (“the
Company”), in relation to Current Report no. 43/2022 of 17 October 2022,
hereby announces that it has become aware of the issuance of a statement
by the National Depository for Securities S.A. ("KDPW") No. 1095/2022,
dated December 2, 2022, on entering into an agreement with the Company
concerning registration, in the depository of securities operated by
KDPW, of </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">up
to </span><span style="white-space: pre-wrap">32,000 series M ordinary
bearer shares of the Company, with a par value of PLN 1 each (“Shares”),
issued in the course of a conditional increase in the Company’s share
capital, pursuant to Resolution no. 21 of the Ordinary General Meeting
of the Company held on 24 May 2016, <i>concerning issue of Series B
subscription warrants with exclusion of pre-emption rights for existing
shareholders, entitling holders to claim Series M shares, and
conditional increase in the Company share capital via issue of Series M
shares with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders in
order to facilitate implementation of the Incentive Program, and the
corresponding changes in the Company Articles</i>.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Registration
of the Shares will take place on the basis of settlement ord</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">ers
ref</span><span style="white-space: pre-wrap">erred to in § 6 of the
Detailed Rules of Operation of KDPW in connection with the
deregistration of the Company’s series B subscription warrants marked in
KDPW with ISIN code PLOPTTC00052 (“Warrants”), from which the right to
subscribe for the Shares has been exercised. </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">As
disclosed in Current Report no. 43/2022, the declaration concerning
take-up of Shares was filed to the Company by an entitled participant of
the incentive program implemented by the Company in 2016-2019, in the
exercise of the rights from the Warrants previously taken up by the said
participant.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
shares will be registered under ISIN code PLOPTTC00060, whereupon it is
intended that they will be assimilated with the remaining listed shares
of the Company registered under ISIN code PLOPTTC00011.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-3560c0d8-7fff-91aa-0b18-58468afbcd91" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(56, 56, 56)" size="10pt" face="Arial"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">Disclaimer:</span><span style="white-space: pre-wrap"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px"></span><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">This
English language translation has been prepared solely for the convenience
of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist.
In case of any differences between the Polish and the English versions,
the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and
employees decline all responsibility in this regard.</span></i></font></b>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki