REKLAMA

CD PROJEKT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-11-22 20:16
publikacja
2022-11-22 20:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_49_2022_I_Regulamin_udzialu_w_Walnym_Zgromadzeniu_przy_wykorzystaniu_srodkow_komunikacji_elektronicznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Appendix_to_CR_no._49_2022_I_Terms_and_conditions_of_participation_in_the_general_meeting_of_CD_PROJEKT__Remote_Electronic_communication_tools.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 49 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-11-22
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze złożonym w dniu 16 listopada 2022 r., w trybie art. 400 § 1 KSH, przez uprawnionego akcjonariusza Spółki, Pana Marcina Iwińskiego, wnioskiem w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 46/2022) – niniejszym zwołuje na dzień 20 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020–2025, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii N oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
Zamknięcie obrad.
Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 4 grudnia 2022 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 22 listopada 2022 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 5 grudnia 2022 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16 i 19 grudnia 2022 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 listopada 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com. Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:
W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnik okazania przy sporządzaniu listy obecności:
W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 Warszawa w godzinach od 9.00 do 16.00.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. +48 22 519 69 00 lub adresem email wza@cdprojekt.com.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 49_2022 I Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.pdfZałącznik do RB 49_2022 I Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.pdf
Appendix to CR no. 49_2022 I Terms and conditions of participation in the general meeting of CD PROJEKT_ Remote Electronic communication tools.pdfAppendix to CR no. 49_2022 I Terms and conditions of participation in the general meeting of CD PROJEKT_ Remote Electronic communication tools.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
Report no. 49/2022</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Convocation of the Extraordinary General Meeting </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current
and periodic information </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “the
Company”), acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies
Code (hereinafter referred to as “CCC”), in association with the filing,
on 16 November 2022, pursuant to Art. 400 § 1 of CCC, by an entitled
shareholder, Mr. Marcin Iwiński, of a request to convene the
Extraordinary General Meeting (as previously disclosed in Current Report
no. 46/2022), hereby convenes the Extraordinary General Meeting
(hereinafter referred to as “the General Meeting”) to be held on 20
December 2022 at 10:00 a.m. CET at the Company headquarters (Warsaw,
Jagiellońska 74) with the following agenda:</span></b></font>
</p>
<ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Opening
of the General Meeting.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Election
of General Meeting Chairperson.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Determining
that the General Meeting has been validly convened and is empowered
to undertake binding decisions.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Approval
of General Meeting agenda.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning appointment of Marcin Piotr Iwiński to
the Supervisory Board of the Company.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning changes in remuneration of members of the
Supervisory Board of the Company.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning cancellation of the 2020-2025 Incentive
Program repealing the relevant General Meeting resolutions, and
amending the Company Articles accordingly.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning institution of an Incentive Program for
the financial years 2023-2027.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning issuance, in the course of implementing
the Incentive Program, of subscription warrants with exclusion of
pre-emption rights for existing shareholders, entitling holders to
take up Series N shares, along with a conditional increase in the
Company share capital through issuance of Series N shares with
exclusion of pre-emption rights for existing shareholders, applying
for the newly issued Series N shares to be admitted to organized
trading at the Warsaw Stock Exchange, and amending the Company
Articles accordingly.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning the merger between CD PROJEKT S.A. with
its subsidiary CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Adoption
of a resolution concerning allocation of expenses related to
convocation and organization of the General Meeting.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Conclusion
of the General Meeting.</span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Information
for shareholders</span></b></u></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap"> </span></b></i></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Eligibility
to participate in the General Meeting</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of the Company wishes to declare that, in accordance
with Art. 406</span></b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="0.6em" face="Times New Roman"><span><sup>1</sup></span></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">
of CCC, eligibility to participate in the General Meeting is restricted
to parties who will have held Company stock sixteen days prior to the
date of the General Meeting, i.e. on 4 December 2022 (the date of
registration for participation in the General Meeting, hereinafter
referred to as “Registration Day”).</span></font></b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
list of shareholders, holding dematerialized shares, who are entitled to
participate in the General Meeting is prepared by the depository agency,
namely the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.) on the basis of information obtained from entities
operating the shareholders’ securities accounts and authorized to issue
registered certificates of eligibility for participation in the General
Meeting.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Requests
for registered certificates of eligibility for participation in the
General Meeting must be submitted to operators of securities accounts
between the date of announcement of the General Meeting, i</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">.e.
22 November 2022</span><span style="white-space: pre-wrap">, and the
first business day following the Registration Day, i.e. 5 December 2022.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
list of shareholders entitled to participate in the General Meeting
shall be prepared on the basis of lists provided by the National
Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).
The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting
shall be made available at the Company registered office (Warsaw,
Jagiellońska 74) three business days prior to the General Meeting, i.e.
on 15, 16 and 19 December 2022, between 9 a.m. and 4 p.m. CET. Each
shareholder may request the list to be delivered to him/her free of
charge by submitting a valid e-mail address. Such requests should be
addressed to </span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="mailto:wza@cdprojekt.com">wza@cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.</font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap"> </span></b></i></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Selected
rights of shareholders pertaining to the General Meeting</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">A
shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company
share capital may demand that certain items be placed on the General
Meeting agenda. Such demands should be submitted to the Management Board
of the Company not later than twenty-one days prior to the General
Meeting date, i.e. by 29 November 2022. Each demand should be
accompanied by a justification or draft resolution to be undertaken at
the General Meeting and may be submitted in writing or electronically at </span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="mailto:wza@cdprojekt.com">wza@cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.
Shareholders are entitled to submit to the Company, prior to the General
Meeting date, draft resolutions concerning matters which are included or
are expected to be included in the General Meeting agenda. Such draft
resolutions should be submitted in writing or by e-mail at </font><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="mailto:wza@cdprojekt.com">wza@cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.</font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">While
the General Meeting is in progress, any participating shareholder may
introduce draft resolutions concerning the placement of additional items
on the meeting agenda, as well as ask questions concerning existing
agenda items.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Participation
in the General Meeting and exercise of voting rights</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">A
shareholder who is also a natural person may participate in the General
Meeting and exercise voting rights personally or through a proxy.
Shareholders who are not natural persons may participate in the General
Meeting and exercise voting rights through persons authorized to issue
declarations of intent on their behalf, or through proxies. Each proxy
should possess suitable authorization, issued in writing or
electronically. Electronic authorization does not need to carry an
electronic signature secured with a valid security certificate; however,
the issuance of electronic authorization should be communicated to the
Company by e-mail, at </span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="mailto:wza@cdprojekt.com">wza@cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.</font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">In
order to properly authenticate the shareholder who is to be represented
by a proxy, the electronic authorization should contain the following
attachments:</span></b></font>
</p>
<ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">For
shareholders who are natural persons – a copy of a national ID,
passport or other official identification document. Additionally,
shareholders who are natural persons should attach a declaration
authorizing the Company to process their personal data for the
purposes of authentication and assessment of the validity of the
electronic authorization.</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">For
shareholders who are not natural persons – a copy of the relevant
registration document or any other document confirming that the
shareholder is authorized to appoint a proxy to represent them at
the General Meeting.</span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">In
case of any doubts regarding the authenticity of the abovementioned
documents, the Management Board of the Company reserves the right to
demand the following documents of the proxy while the attendance list is
being collated:</span></b></font>
</p>
<ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">For
shareholders who are natural persons – a copy of a national ID,
passport or other official document confirming the shareholder’s
identity, certified for authenticity by a registered notary or any
other entity authorized to certify copies of such documents;</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">For
shareholders who are not natural persons – the shareholder’s
certificate of registration or any other document confirming that
the shareholder is authorized to appoint a proxy to represent them
at the General Meeting, or a copy thereof, certified by a registered
notary or any other entity authorized to certify copies of such
documents.</span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">In
order to authenticate the proxy, the Management Board of the Company
reserves the right to demand the following documents of the proxy while
the attendance list is being collated:</span></b></font>
</p>
<ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">For
proxies who are natural persons – a copy of a national ID, passport
or other official document confirming the proxy’s identity;</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: lower-roman; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">For
proxies who are not natural persons – the proxy’s certificate of
registration or any other document confirming that the natural
person (or natural persons) are authorized to represent the proxy at
the General Meeting, or a copy thereof, certified by a registered
notary or any other entity authorized to certify copies of such
documents.</span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
forms mentioned in Art. 402</span></b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="0.6em" face="Times New Roman"><span><sup>3</sup></span></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">
§ 1 item 5 of CCC enabling proxies to exercise voting rights are
available on the Company website at </span></font><span style="white-space: pre-wrap"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="http://www.cdprojekt.com/">www.cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.</font></span></b>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Company does not impose an obligation to use the abovementioned forms
when appointing proxies.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board wishes to declare that, should a shareholder appoint a
proxy and provide him/her with voting instructions, the Company will
make no attempt to verify whether the votes cast by the proxy remain in
agreement with the shareholder’s instructions. As such, voting
instructions should be provided to proxies only.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Company does not enable casting votes by traditional mail.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Participating
in the General Meeting using electronic communication channels</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Shareholders
may participate in the General Meeting using electronic communication
channels. Regulations which govern participation in the General Meeting
using electronic communication channels are annexed to this announcement.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Company records the General Meeting and posts such recordings at </span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u>www.cdprojekt.com</u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">. </font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Information
regarding exercise of voting rights using electronic communication
channels and addressing the General Meeting using electronic
communication channels is annexed to this announcement.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">General
Meeting materials</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Each
party entitled to participate in the General Meeting may obtain all
documents which are to be submitted to the General Meeting, including
draft resolutions, or, when no resolutions are foreseen, any statements
of the Management Board or Supervisory Board regarding items on the
General Meeting agenda or items which are to be placed on the agenda
prior to the meeting. Such information shall be made available on the
Company website at </span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="http://www.cdprojekt.com/">www.cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">
and additionally at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska
74) between 9 a.m. and 4 p.m. CET.</font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Supplementary
information</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Information
pertaining to the General Meeting will be published on the Company
website at </span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="http://www.cdprojekt.com/">www.cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.
The Management Board wishes to clarify that all matters not directly
addressed in this announcement are regulated by CCC, the Company
Articles and the applicable General Meeting regulations. As such, the
Management Board advises all shareholders to familiarize themselves with
the abovementioned documents. Any questions or concerns related to
participation in the General Meeting should be raised with the Company
at +48 22 519 69 00 or by e-mail, at </font><font color="rgb(0, 0, 255)" size="11pt" face="Times New Roman"><u><a href="mailto:wza@cdprojekt.com">wza@cdprojekt.com</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman">.</font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:</span></b></i></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-2aa47d19-7fff-85c4-3a9f-9c248eefd42f" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">This
English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki