REKLAMA

CD PROJEKT SA: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

2020-09-21 19:17
publikacja
2020-09-21 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_17.09.2020_-_Piotr_Nielubowicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_17.09.2020_-_Piotr_Karwowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_17.09.2020_-_Michal_Nowakowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_17.09.2020_-_Marcin_Iwinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_17.09.2020_-_Adam_Kicinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_17.09.2020_-_Adam_Badowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych w dniu 21 września 2020 r. powiadomieniach, dotyczących zbycia przez osoby pełniące w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Członków Zarządu Spółki („Osoby Obowiązane”) akcji Spółki.

Transakcje będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia stanowią elementy procesu realizacji Programu Motywacyjnego funkcjonującego zgodnie z treścią uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2016-2021 („Program”) a także uchwał nr 20 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r.; w związku z tym, transakcje te nie mają charakteru zdarzeń wynikających z indywidualnie motywowanej aktywności inwestycyjnej władz Spółki, lecz są przeprowadzane jako konsekwencja udziału poszczególnych osób w Programie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 1 września 2020 r. akcje własne skupione uprzednio przez Spółkę z rynku celem rozliczenia uprawnień w Programie, które następnie zostały nabyte od Spółki przez osoby uczestniczące w Programie (w tym Osoby Obowiązane) i podlegają w całości lub w części, odsprzedaży w obrocie na GPW (w trybie transakcji sesyjnych lub pakietowych). Odsprzedaż realizowana jest na zlecenie ogółu uczestników Programu za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A., łącznie, proporcjonalnie do indywidualnej ilości akcji w terminie od dnia 7 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki. Akcje własne o których mowa powyżej odpowiadają 9,56% całości uprawnień w Programie przysługujących Osobom Obowiązanym. Zakładana odsprzedaż akcji ma umożliwić́ uczestnikom Programu pozyskanie środków na sfinansowanie realizacji całości Programu, w tym pokrycie przyszłej ceny emisyjnej akcji serii M emitowanych w ramach realizacji praw z warrantów oraz zabezpieczenie indywidualnych obciążeń́ podatkowych. Jednocześnie realizacja części uprawnień́ poprzez zaoferowanie akcji własnych Spółki skupionych z rynku ogranicza rozwodnienie kapitału, poprzez zmniejszenie wielkości przyszłej emisji akcji serii M.

Spółka nadmienia, iż akcje serii M które będą emitowane w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych objęte będą rocznym ograniczeniem zbywalności.


Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Piotr Nielubowicz.pdfzawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Piotr Nielubowicz.pdf Powiadomienie o transakcjach - Piotr Nielubowicz
zawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Piotr Karwowski.pdfzawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Piotr Karwowski.pdf Powiadomienie o transakcjach - Piotr Karwowski
zawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Michał Nowakowski.pdfzawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Michał Nowakowski.pdf Powiadomienie o transakcjach - Michał Nowakowski
zawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Marcin Iwiński.pdfzawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Marcin Iwiński.pdf Powiadomienie o transakcjach - Marcin Iwiński
zawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Adam Kiciński.pdfzawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Adam Kiciński.pdf Powiadomienie o transakcjach - Adam Kiciński
zawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Adam Badowski.pdfzawiadomienie o zbyciu akcji 17.09.2020 - Adam Badowski.pdf Powiadomienie o transakcjach - Adam Badowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 39/2020


Subject: Disclosure of transactions carried out by persons discharging
managerial responsibilities


Legal basis: Art. 19 section 3 of MAR

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
on 21 September 2020 it received notice of sale of Company shares by
persons discharging managerial responsibilities at the Company, namely
members of the Company Management Board (hereinafter referred to as “the
Obligated Parties”).

Transactions referred to in this report are carried out in the process
of implementing the Incentive Program instituted on the grounds of
Resolution no. 21 of the Ordinary General Meeting of 24 May 2016, along
with the Terms and Conditions of the 2016-2021 Incentive Program based
on the aforementioned resolution (hereinafter referred to as “the
Program”), as well as Resolutions no. 20 and 21 of the Ordinary General
Meeting of 28 July 2020. Consequently, these transactions are not
motivated by individual investment decisions undertaken by Management
Board members, but instead result from their involvement in the Program.

In line with information disclosed in Current Report no. 28/2020 of 1
September 2020, the shares previously purchased by the Company on the
market for the purpose of discharging its obligations under the
Incentive Program, and subsequently purchased from the Company by
participants of the Incentive Program (including by the Obligated
Parties), are subjected, in whole or in part, to resale on the Warsaw
Stock Exchange (by way of individual or block trades). This resale is
carried out by joint request of Program participants, by Dom Maklerski
Trigon S.A., collectively, in proportion to the number of shares
individually assigned by each participant, between 7 September 2020 and
25 September 2020. A daily transaction limit corresponding to 15% of the
average daily trading volume of Company shares is applicable. The shares
referenced above correspond to 9.56% of individual entitlements assigned
to Obligated Parties under the Incentive Program. The purpose of the
reported resale is to enable Program participants to finance their
involvement in the Program, including remittance of the future issue
price of Series M shares taken up in the exercise of rights incorporated
by the subscription warrants, as well as discharge of associated
personal tax liabilities. In addition, partial exercise of entitlements
assigned under the Program by presenting participants with an offer to
purchase Company shares bought back on the market serves to limit the
dilution of stock by reducing the number of Series M shares which need
to be issued.

The Company also wishes to note that Series M shares taken up in the
exercise of subscription warrants are subjected to a one-year lock-up
period.

The notifications obtained by the Company are annexed to this report.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Adam Kiciński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki