REKLAMA
WEBINAR

CD PROJEKT SA: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

2022-12-02 23:04
publikacja
2022-12-02 23:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 52 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-12-02
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), będącej spółką zależną, w której Spółka jest jedynym wspólnikiem („Połączenie”).

Do podpisania planu Połączenia doszło w dniu 17 listopada 2022 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2022, do którego dołączona została również pełna treść tego planu („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń (zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia) łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia udostępniony pozostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej - https://pl.gear.cdprojektred.com/ w zakładce “Informacje korporacyjne” (w wersji angielskojęzycznej strony – zakładka "Corporate Information").

Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki z uwagi na fakt, że Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Spółka wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 w związku z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń (zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia) łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia, na stronach internetowych Spółki i Spółki Przejmowanej, pod adresami wskazanymi powyżej (z zastrzeżeniem, że link do angielskojęzycznej wersji podstrony dla Spółki to: https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/corporate-documents/?documenttype=other) udostępnione pozostaną bezpłatnie do publicznej wiadomości także następujące dokumenty:

załączniki do Planu Połączenia, tj. projekty uchwał o Połączeniu, informacja o niedokonywaniu zmiany Statutu Spółki, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej wg stanu na dzień 31 października 2022 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 r., oświadczenie dot. braku konieczności sporządzania informacji o stanie księgowym Spółki - wraz z dokumentem Planu Połączenia;
sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.

W związku z tym, że Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH, badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, a także sporządzenie sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie nie jest wymagane.

Ponadto, z ww. dokumentami akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki i Spółki Przejmowanej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, od dnia 18.11.2022 r. do dnia zakończenia zgromadzeń (zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia) łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span charset="UTF-8" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Current</span><span class="Apple-converted-space"> </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">report
no. 52/2022</span></font><font face="Times New Roman"> </font><br/>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:</span></b></font><span style="white-space: pre-wrap"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Calibri, sans-serif">
</font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial">Second
notification to the Company's shareholders of the Company's intention to
merge with a subsidiary company CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.</font></b></span>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Other regulations</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw
(the “Company”), acting on the basis of article 504 § 1 and 2 of the
Commercial Companies Code, hereby notifies the Company's shareholders
for the second time on the planned merger of the Company, as the
surviving company, with the company CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. with
its registered office in Warsaw (the “Target Company"), being a
subsidiary in which the Company is the sole shareholder (the "Merger").</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
signing of the Merger plan took place on November 17 2022, of which the
Company informed in the current report No. 48/2022, to which the full
content of this plan was also attached (the "Merger Plan"), together
with its annexes. Merger Plan, in accordance with Article 500 § 2</span></b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="0.6em" face="Arial"><span><sup>1
</sup></span></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap">of
the Commercial Companies Code, until the date of closing of the
shareholders’ meetings of the merging companies adopting resolutions on
the Merger, will remain available to the public free of charge on the
Company's website at the address:</span></font><span style="white-space: pre-wrap"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Calibri, sans-serif">
</font><font color="rgb(17, 85, 204)" size="11pt" face="Arial"><u><a href="https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other">https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial">,
and on the Target Company’s website - </font><font color="rgb(17, 85, 204)" size="11pt" face="Arial"><u><a href="https://pl.gear.cdprojektred.com/">https://pl.gear.cdprojektred.com/</a></u></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial">
under the tab “Informacje korporacyjne” (for English language version of
the website - tab "Corporate Information").</font></span></b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">According
to the Merger Plan, the Merger will be effected by transferring all
assets of the Target Company to the Company in accordance with Article
492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition)
in connection with Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code. The
Merger will take place without an increase of the Company's share
capital and without exchanging shares of the Target Company for shares
of the Company, due to the fact that the Company holds 100% of the
shares in the Target Company. The Merger will take place as of the date
of its entry into the register. This entry will have the effect of
deleting the Target Company from the register. As a result of the
Merger, the Company will, as of the date of the Merger, enter into all
rights and obligations of the Target Company. The Company's Articles of
Association will not be amended in connection with the Merger.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">In
accordance with Article 504 § 2 point 2 in connection with Article 505 §
3</span></b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="0.6em" face="Arial"><span><sup>1
</sup></span></font><font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap">of
the Commercial Companies Code, until the date of closing of the
shareholders’ meetings of the merging companies adopting resolutions on
the Merger, the following documents will also remain available to the
public free of charge on the websites of the Company and the Target
Company, at the addresses indicated above (with the note that the link
to the English-language version of the subpage for the Company is as
follows: </span></font><span style="white-space: pre-wrap"><font color="rgb(17, 85, 204)" size="11pt" face="Arial"><u><a href="https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/corporate-documents/?documenttype=other">https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/corporate-documents/?documenttype=other</a></u></font><font color="rgb(56, 56, 56)" size="11pt" face="Arial">):</font></span></b>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">attachments
to the Merger Plan, i.e. draft resolutions on the Merger,
information on not amending the Articles of Association of the
Company, valuation of the assets of the Target Company as of 31
October 2022, statement of accounts of the Target Company as of 31
October 2022, statement regarding the lack of the need to prepare
the statement of accounts of the Company - together with the Merger
Plan document;</span></b></font>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">financial
statements and Management Boards’ reports on the operations of the
merging companies for the last three fiscal years, together with
audit reports.</span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Since
the Merger will be carried out in accordance with Article 516 § 6 of the
Commercial Companies Code, the examination of the Merger Plan by an
auditor and his opinion, as well as the preparation of the reports of
the Management Boards justifying the Merger are not required.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">In
addition, shareholders of the merging companies may review the
above-mentioned documents at the offices of the Company and the Target
Company in Warsaw, at Jagiellońska 74, on business days from 9:00 a.m.
to 4:00 p.m., from 18 November 2022 until the closing of the
shareholders’ meetings of the merging companies adopting resolutions on
the Merger.</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">**</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:</span></b></i></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Arial"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-6f625a18-7fff-9ec8-6905-9ea2caaf8d0d" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">


<p>
<br/>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-02 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki