REKLAMA

CD PROJEKT SA: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

2021-03-25 20:05
publikacja
2021-03-25 20:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 10 marca 2021 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 25 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW S.A.”) uchwałą numer 327/2021 z dnia 25 marca 2021 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 84 176 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Zarząd GPW S.A. postanowił wskazane wyżej akcje Spółki wprowadzić do obrotu giełdowego z dniem 31 marca 2021 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 marca 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTTC00011”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Approval and listing of shares on the GPW regulated market


Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR) –
confidential information


In relation to Current Report no. 11/2021 of 10 March 2021 the
Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw (hereafter
referred to as “the Company”) hereby announces that according to a
notice received on 25 March 2021 the Management Board of the Warsaw
Stock Exchange (hereafter referred to as “GPW S.A.”) on 25 March 2021
had undertaken resolution no. 327/2021, admitting 84 176 Series M
ordinary bearer shares to its main market. These shares, with a nominal
value of 1 PLN per share, were issued as a conditional increase in the
Company share capital pursuant to resolution no. 21 of the Ordinary
General Meeting of Shareholders of 24 May 2016 concerning issue of
Series B subscription warrants with exclusion of pre-emption rights for
existing shareholders, entitling holders to claim Series M shares, and
conditional increase in the Company share capital via issue of Series M
shares with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders in
order to facilitate implementation of the Incentive Program, and the
corresponding changes in the Company Articles. The Management Board of
GPW S.A. decided that the above mentioned shares would be admitted to
trading on its main market on 31 March 2021 provided that on 31 March
2021 they will have been registered by the Central Securities Repository
of Poland under the code “PLOPTTC00011”.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki