REKLAMA

CD PROJEKT SA: Czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych

2020-11-16 20:41
publikacja
2020-11-16 20:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wezwanie_do_zlożenia_warrantów_-_IV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
call_for_deposition_of_warrant_certificates_-_IV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, że zgodnie z wymogami art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), Spółka dokonuje w dniu dzisiejszym czwartego wezwania - skierowanego do osób posiadających wyemitowane przez Spółkę, istniejące w formie dokumentów imienne warranty subskrypcyjne serii B (uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku), z których prawa nie zostały zrealizowane („Warranty”) - do niezwłocznego złożenia dokumentów Warrantów w Spółce, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury dematerializacji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Ustawy.

Treść przedmiotowego wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
wezwanie do złożenia warrantów - IV.pdfwezwanie do złożenia warrantów - IV.pdf Wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
call for deposition of warrant certificates - IV.pdfcall for deposition of warrant certificates - IV.pdf Call for deposition of warrant certificates

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 56/2020

Subject:


Fourth call for deposition of subscription warrant certificates at the
Company

Legal basis:


Art. 16 in conjunction with Art. 22 of the Act of 30 August 2019
amending the Commercial Companies Code and certain other acts

Content:


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”)
hereby announces that in light of the requirements imposed by Art. 16
sections 1 and 2, in conjunction with Art. 22 of the Act of 30 August
2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (JL
2019, item no. 1798) (hereinafter referred to as “the Act”), effective
immediately the Company issues a formal fourth call to holders of named
Series B subscription warrants issued by the Company in the form of
physical certificates (incorporating the right to claim Series M
ordinary bearer shares of the Company issued in the framework of
implementing the Incentive Program instituted by Resolution no. 20 of
the Ordinary General Meeting of the Company of 24 May 2016) whose
incorporated rights have not yet been exercised (hereinafter referred to
as “the Warrants”) to proceed, without delay, with deposition of said
Warrant certificates at the Company in order to facilitate the
dematerialization of Warrants at the National Depository of Securities
(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) in line with the
requirements imposed by the relevant provisions of the Act.

The contents of the abovementioned call are appended to this report.Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Adam Kiciński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki