REKLAMA

CCC: wyniki finansowe

2021-10-13 18:30
publikacja
2021-10-13 18:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAPS_CCCSA_SF_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP_CCCSA_SF_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZD_CCC_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R21_CCC_Group_Review_Report_PAS_consolidated_condensed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R21_CCC_SA_Review_Report_PAS_standalone_condensed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego od 01.02.2021 do 31.07.2021 od 01.01.2020 do 30.06.2020 od 01.02.2021 do 31.07.2021 od 01.01.2020 do 30.06.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 475 598 2 186 129 763 376 492 233
III. Zysk z działalności operacyjnej -21 558 -496 494 -4 735 -111 792
IV. Zysk (strata) brutto -88 708 -699 068 -19 484 -157 403
V. Zysk (strata) netto -64 780 -941 224 -14 228 -211 928
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -91 807 -665 776 -20 164 -149 907
VII. Strata netto z działalności zaniechanej 27 026 -275 448 5 936 -62 020
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -56 370 -328 760 -12 381 -74 024
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -66 381 -70 493 -14 580 -15 872
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 456 236 361 568 100 207 81 411
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 333 485 -37 685 73 246 -8 485
XII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -1,67 -15,13 -0,37 -3,41
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -1,67 -15,13 -0,37 -3,41
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,49 -6,26 0,11 -1,41
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,49 -6,26 0,11 -1,41
XVI. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 2021-07-31 31.01.2021 2021-07-31 31.01.2021
XVII. Aktywa, razem 7 046 200 6 647 402 1 540 793 1 464 669
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 276 959 6 337 584 1 372 583 1 396 405
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 911 573 2 785 440 636 674 613 736
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 365 386 3 346 559 735 909 737 371
XXI. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 205 585 0 45 298
XXII. Kapitał własny 769 242 309 818 168 210 68 264
XXIII. Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 200 1 209
XXIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 41 168 000 54 868 000 41 168 000
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,02 7,53 3,07 1,66
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,02 7,53 3,07 1,66
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego od 01.02.2021 do 31.07.2021 od 01.01.2020 do 30.06.2020 od 01.02.2021 do 31.07.2021 od 01.01.2020 do 30.06.2020
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 142 949 706 660 251 036 159 113
XXX. Zysk z działalności operacyjnej 28 574 17 666 6 276 3 978
XXXI. Zysk (strata) brutto 118 271 -414 544 25 977 -93 339
XXXII. Zysk (strata) netto 125 324 -410 071 27 526 -92 332
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 408 254 -217 600 89 668 -48 995
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -412 144 -40 503 -90 523 -9 120
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 438 320 712 -17 228 72 212
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -82 328 62 609 -18 082 14 097
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 2,28 -10,69 0,50 -2,41
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 2,28 -10,69 0,50 -2,41
XXXIX. Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 2021-07-31 31.01.2021 2021-07-31 31.01.2021
XL. Aktywa, razem 3 214 649 2 545 732 702 947 560 919
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 283 542 1 739 949 499 342 383 375
XLII. Zobowiązania długoterminowe 1 101 560 939 945 240 878 207 105
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 181 982 800 004 258 464 176 271
XLIV. Kapitał własny 931 107 805 783 203 605 177 544
XLV. Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 200 1 209
XLVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 41 168 000 54 868 000 41 168 000
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,97 19,57 3,71 4,31
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,97 19,57 3,71 4,31
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.07.2021 roku 1 EUR =
4,5731 oraz 31.01.2021 roku 1 EUR = 4,5385.


- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w
następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2021 – 31.07.2021 oraz
01.01.2020 – 30.06.2020, odpowiednio: 1 EUR = 4,5529 i 1 EUR = 4,4413.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAPS_CCCSA_SF_1H2021.pdfSAPS_CCCSA_SF_1H2021.pdf Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
SAP_CCCSA_SF_1H2021.pdfSAP_CCCSA_SF_1H2021.pdf Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
SZD_CCC_1H2021.pdfSZD_CCC_1H2021.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu
R21 CCC Group Review Report PAS consolidated condensed.pdfR21 CCC Group Review Report PAS consolidated condensed.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
R21 CCC SA Review Report PAS standalone condensed.pdfR21 CCC SA Review Report PAS standalone condensed.pdf Raport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skóconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Edyta Skrzypiec-Rychlik Dyrektor Rachunkowości Grupy / Główna Księgowa
2021-10-13 Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki