242,00 zł
-2,97% -7,40 zł
CCC S.A. (CCC)

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu CCC S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-02
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.916.400,00 PLN do kwoty 4.116.400,00 PLN w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Rejestracja”) wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany statutu („Uchwała”) oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki (po Rejestracji) wynosi 47.814.000 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 41.164.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: (i) 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1; (ii) 13.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2; (iii) 9.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; (iv) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; (v) 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D; (vi) 764.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; oraz (vii) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Zarząd Spółki podaje poniżej dokonane zmiany w treści statutu Spółki:

Brzmienie §6 ust. 1 i 2 statutu Spółki przed Rejestracją:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.916.400,00 zł (trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 39.164.000 (trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
6) 764.000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 764.000.”
Brzmienie §6 ust. 1 i 2 statutu Spółki po Rejestracji:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.400,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy czterysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 41.164.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
6) 764.000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 764.000;
7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”

Tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian zostanie przekazany do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym po ustaleniu tekstu jednolitego statutu Spółki przez radę nadzorczą Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Marcin Czyczerski Wiceprezes Zarządu
2017-10-02 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl