CARLSON: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii M.

2019-09-11 22:44
publikacja
2019-09-11 22:44
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 września 2019 roku, w związku z złożeniem oświadczenia o dojściu emisji do skutku. Umowy objęcia akcji zostały zawierane w dniach od 5 sierpnia 2019 r. do dnia 9 września 2019 r.
2) Data przydziału akcji
Objęcie akcji serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz nie więcej niż 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Objęcie akcji serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii M w liczbie 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii M w liczbie 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zostały pokryte wkładem pieniężnym. Sposób rozliczenia zapłaty ceny przedstawia poniższe zestwienie:

AkcjonariuszLiczba akcjiCena za objęte akcje Sposób rozliczenia ceny
CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED549.462 2 197 848Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
GAUDI MANAGEMENT S.A.15 01360 052Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
BOUCHARD ET CIE SA11 81147 244Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
MIZROCK ASSOCIATEE5 84023 360Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED94 597378 388Wpłata gotówki na rachunek bankowy Emitenta.
Artur Jędrzejewski2 50010 000Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
Artur Jędrzejewski13 15752 628Potrącenie z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
Piotr Tyranowski24 87099 480Potrącenie z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.
Łącznie717 2502 869 000
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji serii M zostały skierowane do siedmiu podmiotów, które podpisały umowy objęcia akcji serii M.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii M zawarto osiem umów objęcia akcji serii M.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M wynoszą 17 425,00 zł (siedemnaście z tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy) netto, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
d) promocji oferty - 0,00 zł
e) inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego – 17 425,00 zł (siedemnaście z tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy) netto.
Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości Spółka CARLSON INVESTMENTS S.A. koszty uznane za związane z emisją nowych akcji księguje w koszty finansowe.
Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki