REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

2021-03-19 23:56
publikacja
2021-03-19 23:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SSF_CP_SA.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Capital_Park_Sprawozdanie_z_badania_2020_2021.03.19.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_zarzadu.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot_sprawozdania_z_dzialalnosci_GK_CPSA_i_SF_GK_CPSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GK_CPSA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Nieruchomości inwestycyjne 1 171 354,00 890 770,00 253 826,00 209 175,00
II. Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej 1 120 821,00 851 894,00 242 875,00 200 046,00
III. MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 50 533,00 38 876,00 10 950,00 9 129,00
IV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 148 853,00 590 988,00 32 256,00 138 778,00
V. Aktywa dostępne do sprzedaży 582 469,00 543 350,00 126 218,00 127 592,00
VI. Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej 555 738,00 519 431,00 120 425,00 121 975,00
VII. MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 10 657,00 10 657,00 2 309,00 2 502,00
VIII. Środki pieniężne w ramach aktywów dostępnych do sprzedaży
16 074,00 13 262,00 3 483,00 3 115,00
IX. Aktywa razem 2 019 830,00 2 141 977,00 437 685,00 502 989,00
X. Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe 808 278,00 706 202,00 175 149,00 165 833,00
XI. Zobowiązania razem 1 030 253,00 901 171,00 223 250,00 211 617,00
XII. Aktywa netto (NAV) 989 577,00 1 240 806,00 214 435,00 291 371,00
XIII. Liczba akcji 108 333 998,00 107 892 737,00 108 333 998,00 107 892 737,00
XIV. NAVPS 9,13 11,50 1,98 2,70
XV. Zobowiązania netto do aktywów razem 32,85 47,49 32,85 47,49
XVI. Zobowiązania netto do kapitałów własnych 0,65 0,08 0,14 0,02
XVII. Przychody operacyjne 57 621,00 123 730,00 12 879,00 28 763,00
XVIII. Zysk operacyjny netto 40 393,00 91 759,00 9 028,00 21 331,00
XIX. Marża 70,00 74,00 70,00 74,00
XX. Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek -17 064,00 -25 216,00 -3 814,00 -5 862,00
XXI. Zysk ze zbycia jednostek zależnych 585,00 134 982,00 131,00 31 378,00
XXII. Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o aktualizację
wyceny nieruchomości
25 831,00 204 885,00 5 773,00 47 628,00
XXIII. Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości 46 261,00 162 417,00 10 340,00 37 756,00
XXIV. Zysk/strata z działalności operacyjnej 72 092,00 367 302,00 16 113,00 85 384,00
XXV. Zysk/strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej
-23 739,00 262 938,00 -5 306,00 61 123,00
XXVI. EPS -0,22 2,44 -0,05 0,57
XXVII. Przepływy z działalności operacyjnej 18 478,00 85 788,00 4 130,00 19 943,00
XXVIII. Przepływy z działalności inwestycyjnej -249 268,00 385 645,00 -55 713,00 89 648,00
XXIX. Przepływy z działalności finansowej -236 600,00 22 479,00 -52 881,00 5 226,00
DO PRZELICZENIA DANYCH BILANSOWYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP OBOWIĄZUJĄCE ODPOWIEDNIO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2020 R. 4,6148 ORAZ NA 31 GRUDNIA 2019 4,2585. DO PRZELICZENIA DANYCH WYNIKOWYCH, SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP WYLICZONE ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW OD1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 4,4742 ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF CP SA.zipSSF CP SA.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarzadu.zipSprawozdanie zarzadu.zip Sprawozdanie Zarzadu
GK Capital Park_Sprawozdanie z badania 2020_2021.03.19.zipGK Capital Park_Sprawozdanie z badania 2020_2021.03.19.zip Sprawozdanie z badania
List zarzadu.zipList zarzadu.zip List zarzadu
Ocena RN dot sprawozdania z działalności GK CPSA i SF GK CPSA.xhtmlOcena RN dot sprawozdania z działalności GK CPSA i SF GK CPSA.xhtml Oswiadczenie RN
Oswiadczenie RN GK CPSA.xhtmlOswiadczenie RN GK CPSA.xhtml Oswiadczenie RN
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki