114,80 zł
1,10% 1,25 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Bank Pekao SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao SA

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU PEKAO SA Raport 38/2003: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao SA Zarząd Banku Pekao SA informuje, że następujące osoby: Paweł Dangel, Fausto Galmarini, Kurt Geiger, Roberto Nicastro, Enrico Pavoni, Leszek Pawłowicz, Alessandro Profumo, Jerzy Starak, Jerzy Woźnicki zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao SA w dniu 8 kwietnia 2003r. w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 9 kwietnia 2003r. Paweł Dangel Ur. 9 czerwca 1955r. w Warszawie Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 10 września 1999r. Posiada wykształcenie wyższe. Tytuł magistra sztuki uzyskał na Wydziale Reżyserii w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Moskwie. Odbył liczne kursy z zakresu zarządzania, ubezpieczeń i finansów m.in. w Bacon & Woodrow, LIMRA, Swiss RE, Lincoln National, ING Financial Services. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1980 - 1984 pracował jako reżyser w Teatrze Rozmaitości i Teatrze Nowym w Warszawie, a od roku 1984 jako reżyser oraz wykładowca w szkołach teatralnych w Londynie, teatrach i firmach medialnych m.in. The Rose Bruford College of Speech & Drama, The British Refugee Council, Radio BBC i Wolna Europa. Od 1986r. pracował w charakterze konsultanta ds. finansowych w brytyjskich towarzystwach ubezpieczeniowych, Członka Kadry Handlowej i Dyrektora Terenowego w Cannon Assurance Ltd., Dyrektora Naczelnego Elite Eastern Company Ltd, przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego MGM Assurance oraz Naczelnego Dyrektora Administracyjnego ds. Ubezpieczeń w Manley Hopkins, Son & Cookes Ltd. W latach 1994 - 1997 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nationale Nederlanden Polska SA. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Od 1997r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Życie Polska SA. Jest aktualnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska S.A., Członkiem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Ubezpieczeń na Życie w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Działalność pana Pawła Dangela nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Paweł Dangel nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Fausto Galmarini Ur. 25 lutego 1950r. w Gallarate we Włoszech. Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 27 listopada 2000r. Ukończył studia wyższe w Universita Cattolica S. Cuore w Mediolanie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii i rynku. Uzyskał również tytuł dyplomowanego księgowego w ITC E.Tosi w Busto Arsizio. Był referentem oraz wykładowcą zagadnień związanych z działalnością kredytową takich jak: segmentacja klientów, sprzedaż wiązana, ocena jakości portfela kredytowego, scoring oraz windykacja należności na konferencjach i seminariach organizowanych przez Universita Cattolica S. Cuore w Mediolanie, Finstudi w Rzymie, Il Sole 24 Ore i innych. Przebieg pracy zawodowej: Od początku swej kariery zawodowej jest związany z bankowością. Swoją pierwszą pracę podjął w 1971r. w Banca Alto Milanese, przyłączonym później do Banco Lariano. Następnie przez prawie 20 lat był związany z Banco Lariano, gdzie pełnił funkcje dyrektora w oddziałach i regionach, a w 1990r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego. Swoją karierę w Banco Lariano zakończył w 1992r. na stanowisku Zastępcy Menedżera Generalnego. W latach 1992-98 pełnił szereg funkcji menedżerskich w bankach i instytucjach finansowych tj. Crediop, Banca Popolare di Milano, Cariverona, Centrale Bilanci, CRIF, Quercia Software, Quercia Factoring i Quercia Leasing. W 1999r. został powołany na stanowisko Szefa Departamentu Dużych Klientów Korporacyjnych w UniCredito Italiano. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Obecnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Kredytowego w UniCredito Italiano. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Bulbanku oraz członkiem rad nadzorczych Banca Agricola San Marino, UniCredit Factoring, Banca CRT, Uniriscossioni i Locat SpA. Działalność pana Fausto Galmarini nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Fausto Galmarini nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Kurt Geiger Ur. 17 marca 1946r. w Lienz w Austrii. Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 30 czerwca 1999r. Posiada wykształcenie wyższe. Tytuł doktora prawa uzyskał na Uniwersytecie w Innsbrucku w 1971r. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie międzynarodowych finansów w College of Europe w Brugii w 1972r. Przebieg pracy zawodowej: Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1972r. w Kreditanstalt fĂźr Wideraufbau we Frankfurcie na stanowisku project officer ds. Afryki i krajów frankofońskich. W roku 1974r. podjął pracę w Deutsche Anlagen Leasing w Moguncji, gdzie zajmował się leasingiem międzynarodowym. Przez następne 14 lat był związany z Chase Manhattan Bank, gdzie pełnił szereg funkcji menedżerskich m.in. szefa Chase European Desk w Nowym Jorku, area menedżera ds. finansowania przemysłu stoczniowego, dyrektora ds. działalności kredytowej i windykacyjnej oraz doradcy ds. finansowania projektów i zarządzania portfelem kapitałowym w Chase Manhattan w Hong Kongu. Swoją karierę w Chase Manhattan zakończył w 1989r. w Hong Kongu na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. działalności inwestycyjnej. W latach 1989-93 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Midland Montagu (HSBC) w Londynie, biorąc aktywny udział we wdrażaniu nowej strategii komercyjnej i inwestycyjnej oraz ujednolicaniu systemu informatycznego. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Od 1993r. jest Dyrektorem Grupy Instytucji Finansowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Kierowana przez niego Grupa Instytucji Finansowych jest czołowym inwestorem i uczestnikiem procesów prywatyzacyjnych w europejskim sektorze finansowym oraz największym w regionie funduszu kapitałowym. Działalność pana Kurta Geigera nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Kurt Geiger nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Roberto Nicastro Ur. 9 grudnia 1964r. w Trento, Włochy Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 10 września 1999r. Posiada wykształcenie wyższe. Dyplom z zarządzania uzyskał na Uniwersytecie Commerciale Luigi Bocconi. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1988-1989 pełnił funkcję guest researcher w Bocconi University's Management School, gdzie pod kierownictwem profesora Claudio Dernatte pracował nad reformą włoskiego rynku giełdowego. Od 1989r. pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w Salomon Brothers w Londynie, a od września 1991r. do kwietnia 1997r. pełnił funkcję Senior Managera w McKinsey&Company odpowiedzialnego za najważniejsze projekty strategiczne. Od maja 1997r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Planowania i Inwestycji w Credito Italiano, a w maju 1998r. został Zastępcą Dyrektora Generalnego Credito Italiano. Od października 1998r. do października 2001r. był Dyrektorem w Centrali UniCredito Italiano odpowiedzialnym za planowanie strategiczne i controlling, a następnie za banki Grupy UniCredito Italiano na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (Nowa Europa). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych m.in. Cassa di Risparmio di Torino, Cassamarca - Treviso, Cariverona, Rolo Banca 1473, Locat SpA, Nestor 2000, Fiditalia i Splitska Banka. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Od października 2001r. jest Zastępcą Menedżera Generalnego UniCredito Italiano zarządzającym Pionem Nowej Europy. Jest również przewodniczącym rad nadzorczych Bulbanku i Zagrebacka Banka oraz członkiem rady nadzorczej UniCredit Service Lab. Działalność pana Roberto Nicastro nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Roberto Nicastro nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Enrico Pavoni Ur. 25 marca 1950r. w Rzymie Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 10 września 1999r. Posiada nieukończone studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Turynie. Przebieg pracy zawodowej: Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą FIAT. W latach 1969 - 1995 pracował w FIAT Togliattigrad Project i FIAT VEICOLI INDUSTRIALI w Turynie, był Dyrektorem Przedstawicielstwa FIAT w Polsce oraz Dyrektorem Przedstawi-cielstwa FIAT na Rosję. Jako szef negocjatorów doprowadził w 1992r. do przejęcia od Skarbu Państwa Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej i na bazie tego przedsiębiorstwa utworzył trzy spółki z udziałem Skarbu Państwa: FIAT Auto Poland SA, Magneti Marelli Poland SA i Teksid Poland SA. Uczestniczył ponadto w prywatyzacji CENTRY i przejęciu jej przez Grupę FIAT oraz przejęciu Fabryki Maszyn Rolniczych BIZON w Płocku przez należącą do Grupy FIAT firmę New Holland. Nadzorował utworzenie spółek: FIAT Lubrificanti POLAND, Gilardini Poland, oraz Toro Poland Investments. W przeszłości był m.in. Prezesem Zarządu Toro Poland Investment, członkiem zarządów Gilardini Poland i Fiat Lubrificanti Poland, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych Petrus S.A. i Członkiem Rady Nadzorczej New Holland Bizon SA. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Od 1995r. do dnia dzisiejszego jest Prezesem Zarządu Spółki FIAT POLSKA Sp. z o.o., reprezentującej Grupę FIAT w Polsce, a od 2002r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu FIAT AUTO POLAND. Jest prezesem zarządu w Business Solutions Polska i INGEST SEGIM Polska, członkiem zarządu w FIATAVIO Polska, SADI Polska Agencja Celna, SATIZ Poland i Magnetti Marelli Exhaust Systems Polska, członkiem rad nadzorczych w Fiat Finance Polska i Magnetti Marelli Poland. Działalność pana Enrico Pavoni nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Enrico Pavoni nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Leszek Pawłowicz Ur. 10 kwietnia 1951 r. w Gdańsku. Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 8 stycznia 1998r. Studia wyższe w zakresie ekonomii ukończył w Uniwersytecie Gdańskim w 1975r. W 1977r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988r. stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomiki przemysłu. Odbył szereg szkoleń specjalistycznych i kursów za granicą organizowanych m.in. przez Dresdner Bank, Deutsche Bank i Swiss Bank Corporation. Przebieg pracy zawodowej: Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Wydziałem Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1993r. uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Gdańskiego. W przeszłości był Członkiem, a następnie Przewodniczącym Rady Banku Gdańskiego S.A., Przewodniczącym Rady Programowej Miesięcznika BANK oraz Członkiem Grupy Ekspertów Telekomunikacji Polskiej S.A. ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Od 1992r. jest Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej. Pełni również funkcje Wiceprezesa Zarządu Fundacji "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową" oraz Członka Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Działalność pana Leszka Pawłowicza nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Leszek Pawłowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Alessandro Profumo Ur. 17 lutego 1957r. w Genui Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 10 września 1999r. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Uniwersytet Commerciale Luigi Bocconi. Przebieg pracy zawodowej: Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował w Banco Lariano, a następnie w firmach McKinsey&Company i Bain Cuneo & Associati, gdzie uczestniczył w realizacji kilku projektów strategicznych. Od kwietnia 1991r. do listopada 1994r. był Dyrektorem Generalnym w RAS - Riunione Adriatica di Sicurta, a w grudniu 1994r. przeszedł do pracy w Credito Italiano, gdzie został Zastępcą Dyrektora Generalnego. W lipcu 1995r. został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Wiceprezesa Zarządu, a w dniu 27 kwietnia 1997r. - na stanowisko Prezesa Zarządu Credito Italiano. Po utworzeniu w październiku 1998r. grupy bankowej UniCredito Italiano został jej Menedżerem Generalnym. W przeszłości był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych w wielu spółkach, np. Creditras Assicurazzioni, Creditras Vita, UniCredit Banca Mobiliare, Clarima SpA i Rolo Banca 1473. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Jest Menedżerem Generalnym UniCredito Italiano SpA oraz członkiem rad nadzorczych i komitetów wykonawczych UniCredito Italiano SpA i Mediobanca di Credito Finanziario, członkiem rad nadzorczych Xelion Banca, RCS Editori i Barilla G & R.Brothers. Uczestniczy w pracach wielu stowarzyszeń takich jak Włoskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju studiów nad bankami i giełdami, Rada i Komitet Wykonawczy Związku Banków Włoskich. Jest członkiem honorowym Forex Club Italiano, członkiem komitetu zarządzającego Uniwersytetu Commerciale Luigi Bocconi oraz członkiem Institut International d'Etudes Bancaires. Działalność pana Alessandro Profumo nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Alessandro Profumo nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Jerzy Starak Ur. 12 grudnia 1947r. w Cieszynie Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 10 września 1999r. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbył liczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Przebieg pracy zawodowej: Do 1982r. pracował w firmie ITALCOM S.R.L. CONSORZIO INDUSTRIALE we Włoszech, gdzie zajmował się sprzedażą linii technologicznych i pakujących dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. W 1982r. założył w Polsce firmę polonijną COMINDEX działającą w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, która szybko stała się liderem rynku w swojej dziedzinie. Jest animatorem, a także współwłaścicielem wielu poważnych przedsięwzięć gospodarczych z udziałem znanych partnerów pochodzących z Unii Europejskiej, bądź będących przedsiębiorstwami globalnymi prowadzącymi swoją działalność na całym świecie. Utworzona przez niego grupa podmiotów gospodarczych działa w sektorze spożywczym, farmaceutyczno-kosmetycznym oraz w handlu nieruchomościami. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Obecnie jest udziałowcem w spółkach: Arima Holding, Copha Land, Com Investment, Olmar, Pakmar, Spectra Holding i Vicar. Jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Olmar SA, Olvit, Nutricia Polska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Polpharma Biuro Handlowe, Pharma Terpol Group i Vicar. Jest Wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu oraz Członkiem Polsko-Amerykańskiej Action Commision, działającej w ramach Centrum Studiów Strategicznych założonego przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego. Działalność pana Jerzego Staraka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Jerzy Starak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Jerzy Woźnicki Ur. 22 maja 1947r. w Kotuniu Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA od 10 września 1999r. Posiada wykształcenie wyższe, jest profesorem nauk technicznych. Przebieg pracy zawodowej: Od 1973r. pracuje na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystentury do profesury. W latach 1984-1987 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Mikro- i Optoelektroniki, a od 1987r. jest Kierownikiem Zespołu Przetwarzania Obrazu. W 1990r. został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni. W latach 1996-2002 był Rektorem Politechniki Warszawskiej. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in., nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne i badawcze, nagrodę Fundacji Stefana Batorego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Honorowej. Pełnił funkcje w wielu prestiżowych organizacjach naukowych m.in. był Członkiem Prezydium Zarządu Sekcji Polskiej SPIE, członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Próżniowej, członkiem, a następnie koordynatorem Rady Programu Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Instytucie Spraw Publicznych w latach 1995-1999, ekspertem rządowym ds. szkolnictwa wyższego w UNESCO, przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: Jest Prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, Członkiem Rady Fundacji Centrum Innowacji FIRE, Członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Optoelektroniki oraz członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Działalność pana Jerzego Woźnickiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA. Pan Jerzy Woźnicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Data sporządzenia raportu: 08-04-2003
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl