REKLAMA

BUMECH S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2021-12-02 15:50
publikacja
2021-12-02 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 02.12.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów Macieja Cejrowskiego i Cezarego Hermanowskiego oraz Panią Dorotę Giżewską, a także powołało w skład tego organu Panie Annę Sutkowską i Kamilę Kliszkę
oraz Panów Jacka Sochę i Jerzego Walczaka.

Równocześnie w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Geritz rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 01.12.2021 roku.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, w których informują iż:
• nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna;
• nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Poniżej przedstawiamy życiorysy zawodowe ww. osób:

Pan Jacek Socha zdobył tytuł magistra na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Międzynarodowy Instytut Wzrostu i Rozwoju Rynku Papierów Wartościowych przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Od wielu lat jest związany z rynkiem kapitałowym. Od początku był zaangażowany w tworzenie zasad Corporate Governance w Polsce - jest współautorem pierwszych zasad zatwierdzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2002 roku. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie w latach 1998-2000 przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu.
W latach 1996-1998 był wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Rynku Wschodzącego, a w latach 1994-2000 członkiem Komitetu Wykonawczego.
Pan Jacek Socha jest Członkiem Honorowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Domów Maklerskich, Stowarzyszenia Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców Inwestycyjnych, Polskiej Rady Biznesu.

Przebieg ścieżki zawodowej Pana Jacka Sochy jest następujący:
2005 – 2020 wiceprezes PwC w Polsce - doradzał wielu polskim przedsiębiorstwom, a także spółkom zagranicznym;
2004-2005 Minister Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki - z sukcesem zrealizował szereg transakcji prywatyzacyjnych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największe IPO
w Polsce – PKO BP;
1991-2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - jako jej przewodniczący w latach 1994-2004 brał udział w procesie tworzenia regulacji polskiego rynku kapitałowego, a także regulacji dostosowujących polskie prawo
do regulacji Unii Europejskiej. Uczestniczył również w procesie dopuszczenia wielu spółek notowanych obecnie
na GPW;
1990-1991 Ministerstwo Zmian Własnościowych; Biuro Komisji Papierów Wartościowych;
1982-1990 Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.


Pan Jerzy Marian Walczak uzyskał tytuł magistra inżyniera w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Menedżerskie Mini MBA.

Pan Jerzy Marian Walczak posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym oraz w zakresie organizacji, zarządzania i nadzoru w jednostkach administracji publicznej. Po zakończeniu pracy naukowej w Polskiej Akademii Nauk, w 1992 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych o nr 179. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w latach 1992-1997 jako pracownik komórki nadzoru i kontroli w Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd. W latach 1997-2006 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Urzędu KPWiG, gdzie realizował zadania wynikające z zarządzania Urzędem, w tym z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej. Wdrażał i nadzorował
w Urzędzie elektroniczny system zarządzania. Do 2007 r. pracował w Komisji Nadzoru Finansowego jako pełnomocnik Przewodniczącego.
W latach 2007-2017 pracował na stanowiskach kierowniczych w ministerstwach i urzędach centralnych administracji rządowej, m. in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Głównym Urzędzie Miar, gdzie zajmował się sprawami związanymi z zachowaniem ciągłości działania jednostek, kontroli i nadzoru,
w tym nad jednostkami podległymi.


Pani Anna Dagmara Sutkowska posiada bogate doświadczenie w dziedzinie rachunkowości finansowej
i rachunkowości zarządczej, w tym w nadzorze merytorycznym operacji finansowo-księgowych dużej spółki
ze znaczącej grupy kapitałowej w Polsce. Profil działalności spółki obejmuje produkcję, handel, jak i usługi logistyczne. Od kilkunastu lat zajmuje wysokie stanowiska kierownicze, w tym od 2011 roku głównego księgowego.
Doświadczenie zawodowe obejmuje osobiste kierowanie realizacją założonych celów finansowych przez duże zespoły wykonawcze, w tym: transformacja finansów; projektowanie, doskonalenie i cyfryzacja procesów biznesowych; usprawnianie systemów informatycznych ERP; transakcje łączenia spółek; procesy zamykania
i raportowania okresów sprawozdawczych jednostkowych, jak i skonsolidowanych; efektywne wsparcie decyzji biznesowych. Ponadto odpowiada za sprawny i prawidłowy przebieg procesów kontroli zarządczej i audytów wewnętrznych, jak i za współpracę z audytorami zewnętrznymi.

Pani Anna Dagmara Sutkowska jest absolwentką studiów magisterskich na Kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, w tym zdała blok egzaminów dla biegłych rewidentów. Wiedzę merytoryczną stanowią polskie i międzynarodowe prawo bilansowe i prawo podatkowe, zarządzanie finansami, budżetowanie i planowanie finansowe, zarządzanie projektami oraz wielostopniowa konsolidacja sprawozdań finansowych.

Przebieg kariery zawodowej Pani Anny Dagmary Sutkowskiej jest następujący:
2002 – obecnie MERCUS Logistyka sp. z o.o.
2002 ARECO-BUD Sp. z o.o.
1998 – 2001 CUPRUM 2000 S.A.
1997 – 1998 Elektromontaż Wrocław S.A.
Pani Anna Dagmara Sutkowska udziela się w działalności charytatywno-opiekuńczej, jest Członkiem Rady Fundacji „Przystań” w Ścinawie.


Pani Kamila Kliszka w 2010 roku ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a w 2014 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Zarządzanie Marką.

Doświadczenie zawodowe Pani Kamili Kliszki przedstawia się następująco:
2021 – nadal Prezes Zarządu KL Financial sp. z o.o.,
2019 - nadal Prezes Zarządu G Properties sp. z o.o.,
2019 - nadal Członek Rady Nadzorczej No Gravity Games S.A.,
2018 – nadal Członek Rady Nadzorczej Berg Holding SA
2016 – nadal Prezes Zarządu G Financial Sp. z o.o.,
2016 – 2017 Członek Rady Nadzorczej Bumech SA,
2011 – 2018 Senior Pharmaceutical Sales Representative Pfizer Polska,
2009 - 2010 Przedstawiciel Medyczny GlaxoSmithKline.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki