REKLAMA

BUMECH S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

2022-09-20 15:48
publikacja
2022-09-20 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-20
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BUMECH S.A. (dalej: Emitent) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.09.2022 roku zmian w Statucie Emitenta wprowadzonych Uchwałami nr 30 oraz nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 roku.


Wprowadzone zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczą:

a) Wykreślenia §4a w dotychczasowym brzmieniu:

„§4a
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:
a) nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii I”); oraz
b) nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda („Akcje Serii J”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii I").
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4.. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii J").
6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.”

b) Dodania § 4(1) w następującym brzmieniu:

„§4(1)
1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.073.568 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 518.392 (pięćset osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje przyznane w ramach kapitału docelowego mogą być przyznane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a. podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Artur Siewierski Prezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki