0,46 zł
-6,12% -0,03 zł
Bumech SA (BMC)

Rejestracja podwyższenia kapitału i zmian w Statucie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 96 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-18
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału i zmian w Statucie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Dnia 18.08.2017 roku Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS (dalej: Sąd) w dniu 08.08.2017 roku dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii G.
Wysokość kapitału zakładowego Bumech S.A. zarejestrowanego przez Sąd wynosi 53 184 813,00 zł i dzieli się na 70 913 084 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Sąd wynosi 70 913 084. Struktura kapitału zakładowego Emitenta zarejestrowana przez Sąd przedstawia się następująco:
- 3 875 000 akcji serii A co stanowi 5,46 % kapitału zakładowego Spółki oraz 3 875 000 głosów, co stanowi 5,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 405 029 akcji serii B co stanowi 0,57 % kapitału zakładowego Spółki oraz 405 029 głosów, co stanowi 0,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 428 000 akcji serii C co stanowi 0,60 % kapitału zakładowego Spółki oraz 428 000 głosów, co stanowi 0,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 600 000 akcji serii D co stanowi 0,85 % kapitału zakładowego Spółki oraz 600 000 głosów, co stanowi 0,85 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 3 000 000 akcji serii E co stanowi 4,23 % kapitału zakładowego Spółki oraz 3 000 000 głosów, co stanowi 4,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 56 160 000 akcji serii F co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego Spółki oraz 56 160 000 głosów, co stanowi 79,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 6 445 055 akcji serii G, co stanowi 9,09 % kapitału zakładowego Spółki oraz 56 160 000 głosów, co stanowi 9,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Emitent informuje, iż na podstawie postanowienia Sądu powziął wiadomość o tym, iż Sąd zarejestrował zmiany w § 4 ust. 1 i ust. 2 Statutu BUMECH S.A. Dotychczasowe jego zarejestrowane w Sądzie brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.351.021,75 (czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych i 75 groszy) złotych i dzieli się na 64.468.029 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:
a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
b) 405.029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
c) 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D oraz E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D oraz E. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach i wydane akcjonariuszom ZWG S.A.”

Sąd wykreślił, zmieniając na:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.184.813 (pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście) złotych i dzieli się na 70.913.084 (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:
a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
b) 405.029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
c) 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B, C, D, E oraz G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E oraz G. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach i wydane akcjonariuszom ZWG S.A.”

W związku z emisją i rejestracją akcji serii G Emitenta o wartości nominalnej 4 833 791,25 zł, Sąd wykreślił również wartość nominalną warunkowego kapitału zakładowego Bumech w kwocie 26 648 978,25 zł, wpisując wartość 21 815 187,00 zł.

Emitent zwraca uwagę na fakt, iż w chwili obecnej wysokość jego kapitału zakładowego wynosi 59 054 819,25 zł. Różnica między kapitałem zakładowym zarejestrowanym w Sądzie (53 184 813 zł) a kwotą 59 054 819,25 zł wynika z wydania przez Spółkę akcji serii H, o czym Emitent informowała raportami bieżącymi nr: 62/2017, 67/2017, 73/2017, 74/2017, 77/2017 oraz 85/2017. Wydania akcji serii H skutkowały bowiem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a co za tym idzie zmianą Statutu Emitenta.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-18 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2017-08-18 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl