REKLAMA

BUMECH S.A.: Cesje pożyczek wynikające z transakcji nabycia udziałów w PG „Silesia” Sp. z o.o.

2021-01-30 14:54
publikacja
2021-01-30 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Cesje pożyczek wynikające z transakcji nabycia udziałów w PG „Silesia” Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2020 z dnia 16.12.2020 roku oraz nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 roku, BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 29.01.2021 roku między Emitentem, Energetický a Průmyslový Holding a.s. (dalej: EPH), Braindour Development Limited (dalej: BDL) oraz Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: PGS) została zawarta umowa cesji wierzytelności (dalej: Umowa), wynikających z dwóch pożyczek, udzielonych na rzecz PGS przez EPH i BDL, tj. dotychczasowych udziałowców PGS:

1. Pożyczki z 27 grudnia 2017 roku, która została udzielona na rzecz PGS przez BDL, w kwocie 48.210.822,39 EUR. Na dzień zawarcia Umowy saldo pożyczki wynosi 48.210.822,39 EUR należności głównej i 12.693.246,57 EUR odsetek (dalej: Pożyczka 1);
2. Pożyczki z 27 października 2010 roku, która została udzielona na rzecz PGS przez EPH, w kwocie 593.637.702,64 PLN i 16.548.041,49 EUR. Na dzień zawarcia Umowy saldo pożyczki wynosi 593.637.702,64 PLN należności głównej i 103.446.657,63 PLN odsetek oraz 16.548.041,49 EUR należności głównej i 1.714.865,79 EUR odsetek (dalej: Pożyczka 2)
(dalej łącznie: Umowy Pożyczek).

Wierzytelności na łączną kwotę 1.056.383.681,94 PLN (kurs średni NBP - Tabela nr 019/A/NBP/2021 z dnia 2021-01-29) zostały nabyte za łączną cenę 2,00 PLN w ramach Pożyczek 1 i 2.
Na podstawie Umowy BDL i EPH scedowały i przeniosły na Bumech wszelkie prawa, korzyści oraz obowiązki wynikające z Umów Pożyczek.

W wyniku zawarcia Umowy, Bumech i PGS staną się jedynymi stronami i będą związane warunkami Umów Pożyczek, a rozliczenia wynikające z Umów Pożyczek będą wewnętrznymi rozliczeniami w ramach Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.
Zarząd Emitenta przedłoży Akcjonariuszom plan rozliczeń wewnętrznych Grupy, w ramach wyżej wymienionych instrumentów dłużnych, na najbliższym Zwyczajnym WZA Spółki.
Zawarcie Umowy związane jest z nabyciem przez Bumech 99,975% udziałów w PGS – o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 roku – i jest elementem kształtowania struktury rozliczeń Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-30 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki