REKLAMA

BUDIMEX: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.

2022-01-12 18:21
publikacja
2022-01-12 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.

Wartość oferty: 595 312 276,42 netto, w tym:
Zakres podstawowy – 400 645 162,03 zł netto
Opcje – 194 667 114,39 zł netto

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót:
Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu
Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: 10% łącznej wartości netto zakresu podstawowego
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % ceny brutto oferty
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-12 Artur Popko Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki