REKLAMA

BTC STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania

2021-11-19 08:16
publikacja
2021-11-19 08:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 18 listopada 2021 roku Emitent otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia poniżej:

“Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (“Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (“Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983; “Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”)

Osiągnięcie wskazanego stanu posiadania nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 15 listopada 2021 r. przez Fundusze transakcji nabycia 550 000 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 5,397 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 550 000 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 5,397 % ogólnej liczby głosów w Spółki (“Transakcja”).

Transakcja została rozliczona w dniu 18 listopada 2021 r.

Przed Transakcją Fundusze nie posiadały żadnych akcji Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Adrian Smarzewski Prezes Zarządu Adrian Smarzewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki