BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2019-05-20 07:18
publikacja
2019-05-20 07:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BSC_RAP_SKON__1_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 63 232 54 426 14 713 13 026
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 900 6 585 2 071 1 576
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 538 7 741 2 452 1 853
IV. Zysk (strata) przed opodatkowania 10 521 7 920 2 448 1 895
V. Zysk (strata) netto 8 630 6 383 2 008 1 528
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom BSC 8 629 6 382 2 008 1 527
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 705 4 035 164 966
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 870 -9 209 -2 762 -2 204
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 273 -496 2 158 -119
X. Przepływy pieniężne netto – razem -1 892 -5 670 -440 -1 357
XI. Aktywa/Pasywa razem 345 439 314 726 80 310 74 783
XII. Aktywa trwałe 183 450 155 545 42 650 36 960
XIII. Aktywa obrotowe 161 989 159 181 37 660 37 824
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 280 503 264 182 65 214 62 773
XV. Zobowiązania razem 64 241 49 612 14 935 11 789
XVI. Zobowiązania długoterminowe 27 772 22 633 6 457 5 378
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 469 26 979 8 479 6 411
XVIII. Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,88 0,65 0,20 0,15
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 28,60 26,94 6,65 6,40
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Zastosowane do
przeliczeń kursów  EUR                 31.03.2019         
31.03.2018      </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Kurs średni
arytmetyczny okresu                            -4,29783  
             -4,1794
                     </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Kurs ostatniego
dnia okresu sprawozdawczego        -
4,3013                   -4,2085          
       </font></span>
</p>
</div>
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif"><br clear="all">
</font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BSC_RAP SKON__1 Q 2019.pdfBSC_RAP SKON__1 Q 2019.pdf Raoprt Finansowy Skonsolidowany 1 Kwartał 2019 BSC Drukarnia Opkaowań S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2019-05-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2019-05-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki