REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:15
publikacja
2021-04-30 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BAH_skonsolidowany_FY_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dokumenty_RN_do_Raportu_Rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Aktywa razem 269703 540422 58443 126905
II. Aktywa trwałe 106207 147431 23015 34621
III. Aktywa obrotowe 144796 382327 31376 89780
IV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 18700 10664 4052 2504
V. Kapitał własny i zobowiązania 269703 540422 58443 126905
VI. Kapitał własny (24517) 10568 (5313) 2482
VII. Zobowiązania długoterminowe 41546 48262 9003 11333
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 252674 481592 54753 113090
IX. Przychody netto ze sprzedaży 365849 551132 81769 128117
X. Koszt własny sprzedaży (328517) (500854) (73425) (116429)
XI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37332 50278 8344 11688
XII. Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (33092) (44193) (7396) (10273)
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 11168 1923 2496 447
XIV. Pozostałe koszty operacyjne (19450) (24072) (4347) (5596)
XV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4042) (16064) (903) (3734)
XVI. Przychody finansowe 2311 108 517 25
XVII. Koszty finansowe (4491) (3625) (1004) (843)
XVIII. Wynik na sprzedaży spółek zależnych (7380) - (1649) -
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (13602) (19581) (3039) (4552)
XX. Podatek dochodowy (4078) (3423) (911) (796)
XXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (17680) (23004) (3950) (5348)
XXII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (17405) (8990) (3890) (2090)
XXIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy (35085) (31994) (7840) (7438)


I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 31
grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku.IX -
XXIII: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BAH skonsolidowany FY 2020 final.pdfBAH skonsolidowany FY 2020 final.pdf Skonsolidowany Raport Roczny 2020
Dokumenty RN_do Raportu Rocznego.pdfDokumenty RN_do Raportu Rocznego.pdf Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Nizio Prezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Kolasa Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Karolina Banaś Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki